Job 24:13-16
13
המה היו במרדי אור לא הכירו דרכיו ולא ישבו בנתיבתיו׃
14
לאור יקום רוצח יקטל עני ואביון ובלילה יהי כגנב׃
15
ועין נאף שמרה נשף לאמר לא תשורני עין וסתר פנים ישים׃
16
חתר בחשך בתים יומם חתמו למו לא ידעו אור׃
Job 24:5
הן פראים במדבר יצאו בפעלם משחרי לטרף ערבה לו לחם לנערים׃
Hébreux 11:38
אשר העולם לא היה כדי להם הם תעו במדבר ובהרים ובמערות ובנקיקי הארץ׃