Job 3:25
כי פחד פחדתי ויאתיני ואשר יגרתי יבא לי׃
Job 3:26
לא שלותי ולא שקטתי ולא נחתי ויבא רגז׃
Job 29:18
ואמר עם קני אגוע וכחול ארבה ימים׃
Jérémie 8:15
קוה לשלום ואין טוב לעת מרפה והנה בעתה׃
Jérémie 14:19
המאס מאסת את יהודה אם בציון געלה נפשך מדוע הכיתנו ואין לנו מרפא קוה לשלום ואין טוב ולעת מרפא והנה בעתה׃
Jérémie 15:18
למה היה כאבי נצח ומכתי אנושה מאנה הרפא היו תהיה לי כמו אכזב מים לא נאמנו׃
Michée 1:12
כי חלה לטוב יושבת מרות כי ירד רע מאת יהוה לשער ירושלם׃
Job 18:6
אור חשך באהלו ונרו עליו ידעך׃
Job 18:18
יהדפהו מאור אל חשך ומתבל ינדהו׃
Job 23:17
כי לא נצמתי מפני חשך ומפני כסה אפל׃
Psaumes 97:11
אור זרע לצדיק ולישרי לב שמחה׃
Esaïe 50:10
מי בכם ירא יהוה שמע בקול עבדו אשר הלך חשכים ואין נגה לו יבטח בשם יהוה וישען באלהיו׃