Job 21:18
יהיו כתבן לפני רוח וכמץ גנבתו סופה׃
Psaumes 1:4
לא כן הרשעים כי אם כמץ אשר תדפנו רוח׃
Esaïe 17:13
לאמים כשאון מים רבים ישאון וגער בו ונס ממרחק ורדף כמץ הרים לפני רוח וכגלגל לפני סופה׃
Jérémie 4:11
בעת ההיא יאמר לעם הזה ולירושלם רוח צח שפיים במדבר דרך בת עמי לוא לזרות ולוא להבר׃
Jérémie 4:12
רוח מלא מאלה יבוא לי עתה גם אני אדבר משפטים אותם׃
Ezechiel 5:2
שלשית באור תבעיר בתוך העיר כמלאת ימי המצור ולקחת את השלשית תכה בחרב סביבותיה והשלשית תזרה לרוח וחרב אריק אחריהם׃
Osée 4:19
צרר רוח אותה בכנפיה ויבשו מזבחותם׃
Osée 13:3
לכן יהיו כענן בקר וכטל משכים הלך כמץ יסער מגרן וכעשן מארבה׃
Psaumes 18:10
וירכב על כרוב ויעף וידא על כנפי רוח׃
Psaumes 104:3
המקרה במים עליותיו השם עבים רכובו המהלך על כנפי רוח׃