Job 22:16
אשר קמטו ולא עת נהר יוצק יסודם׃
Psaumes 18:4
אפפוני חבלי מות ונחלי בליעל יבעתוני׃
Psaumes 69:14
הצילני מטיט ואל אטבעה אנצלה משנאי וממעמקי מים׃
Psaumes 69:15
אל תשטפני שבלת מים ואל תבלעני מצולה ואל תאטר עלי באר פיה׃
Esaïe 8:7
ולכן הנה אדני מעלה עליהם את מי הנהר העצומים והרבים את מלך אשור ואת כל כבודו ועלה על כל אפיקיו והלך על כל גדותיו׃
Esaïe 8:8
וחלף ביהודה שטף ועבר עד צואר יגיע והיה מטות כנפיו מלא רחב ארצך עמנו אל׃