Exode 22:2
אם במחתרת ימצא הגנב והכה ומת אין לו דמים׃
Exode 22:3
אם זרחה השמש עליו דמים לו שלם ישלם אם אין לו ונמכר בגנבתו׃
Ezechiel 12:5-7
5
לעיניהם חתר לך בקיר והוצאת בו׃
6
לעיניהם על כתף תשא בעלטה תוציא פניך תכסה ולא תראה את הארץ כי מופת נתתיך לבית ישראל׃
7
ואעש כן כאשר צויתי כלי הוצאתי ככלי גולה יומם ובערב חתרתי לי בקיר ביד בעלטה הוצאתי על כתף נשאתי לעיניהם׃
Ezechiel 12:12-7
Matthieu 24:43
ואת זאת הבינו אשר לו ידע בעל הבית באי זו אשמורה יבא הגנב כי עתה שקד ולא הניח לחתר את ביתו׃
Job 24:13
המה היו במרדי אור לא הכירו דרכיו ולא ישבו בנתיבתיו׃
Job 38:12
המימיך צוית בקר ידעתה שחר מקמו׃
Job 38:13
לאחז בכנפות הארץ וינערו רשעים ממנה׃
Jean 3:20
כי כל פעל עולה ישנא את האור ולא יבא לאור פן יוכחו מעשיו׃
Ephésiens 5:11-13
11
ואל תשתתפו עם מעשי החשך אשר לא יעשו פרי כי אם הוכח תוכיחו אותם׃
12
כי מה שהם עשים בסתר חרפה היא אך לספר׃
13
אבל כל זאת יגלה כשיוכח על ידי האור כי כל הנגלה אור הוא׃