Exode 20:14
לא תנאף׃
2 Samuel 11:4-13
4
וישלח דוד מלאכים ויקחה ותבוא אליו וישכב עמה והיא מתקדשת מטמאתה ותשב אל ביתה׃
5
ותהר האשה ותשלח ותגד לדוד ותאמר הרה אנכי׃
6
וישלח דוד אל יואב שלח אלי את אוריה החתי וישלח יואב את אוריה אל דוד׃
7
ויבא אוריה אליו וישאל דוד לשלום יואב ולשלום העם ולשלום המלחמה׃
8
ויאמר דוד לאוריה רד לביתך ורחץ רגליך ויצא אוריה מבית המלך ותצא אחריו משאת המלך׃
9
וישכב אוריה פתח בית המלך את כל עבדי אדניו ולא ירד אל ביתו׃
10
ויגדו לדוד לאמר לא ירד אוריה אל ביתו ויאמר דוד אל אוריה הלוא מדרך אתה בא מדוע לא ירדת אל ביתך׃
11
ויאמר אוריה אל דוד הארון וישראל ויהודה ישבים בסכות ואדני יואב ועבדי אדני על פני השדה חנים ואני אבוא אל ביתי לאכל ולשתות ולשכב עם אשתי חיך וחי נפשך אם אעשה את הדבר הזה׃
12
ויאמר דוד אל אוריה שב בזה גם היום ומחר אשלחך וישב אוריה בירושלם ביום ההוא וממחרת׃
13
ויקרא לו דוד ויאכל לפניו וישת וישכרהו ויצא בערב לשכב במשכבו עם עבדי אדניו ואל ביתו לא ירד׃
2 Samuel 12:12
כי אתה עשית בסתר ואני אעשה את הדבר הזה נגד כל ישראל ונגד השמש׃
Psaumes 50:18
אם ראית גנב ותרץ עמו ועם מנאפים חלקך׃
Proverbes 6:32-35
32
נאף אשה חסר לב משחית נפשו הוא יעשנה׃
33
נגע וקלון ימצא וחרפתו לא תמחה׃
34
כי קנאה חמת גבר ולא יחמול ביום נקם׃
35
לא ישא פני כל כפר ולא יאבה כי תרבה שחד׃
Proverbes 7:9
בנשף בערב יום באישון לילה ואפלה׃
Proverbes 7:10
והנה אשה לקראתו שית זונה ונצרת לב׃
Job 22:13
ואמרת מה ידע אל הבעד ערפל ישפוט׃
Job 22:14
עבים סתר לו ולא יראה וחוג שמים יתהלך׃
Psaumes 10:11
אמר בלבו שכח אל הסתיר פניו בל ראה לנצח׃
Psaumes 73:11
ואמרו איכה ידע אל ויש דעה בעליון׃
Psaumes 94:7
ויאמרו לא יראה יה ולא יבין אלהי יעקב׃
Ezechiel 8:12
ויאמר אלי הראית בן אדם אשר זקני בית ישראל עשים בחשך איש בחדרי משכיתו כי אמרים אין יהוה ראה אתנו עזב יהוה את הארץ׃
Ezechiel 9:9
ויאמר אלי עון בית ישראל ויהודה גדול במאד מאד ותמלא הארץ דמים והעיר מלאה מטה כי אמרו עזב יהוה את הארץ ואין יהוה ראה׃
Génèse 38:14
ותסר בגדי אלמנותה מעליה ותכס בצעיף ותתעלף ותשב בפתח עינים אשר על דרך תמנתה כי ראתה כי גדל שלה והוא לא נתנה לו לאשה׃
Génèse 38:15
ויראה יהודה ויחשבה לזונה כי כסתה פניה׃