Job 6:2
לו שקול ישקל כעשי והיתי במאזנים ישאו יחד׃
Job 10:1
נקטה נפשי בחיי אעזבה עלי שיחי אדברה במר נפשי׃
Lamentations 3:19
זכר עניי ומרודי לענה וראש׃
Lamentations 3:20
זכור תזכור ותשיח עלי נפשי׃
Psaumes 77:2-9
2
ביום צרתי אדני דרשתי ידי לילה נגרה ולא תפוג מאנה הנחם נפשי׃
3
אזכרה אלהים ואהמיה אשיחה ותתעטף רוחי סלה׃
4
אחזת שמרות עיני נפעמתי ולא אדבר׃
5
חשבתי ימים מקדם שנות עולמים׃
6
אזכרה נגינתי בלילה עם לבבי אשיחה ויחפש רוחי׃
7
הלעולמים יזנח אדני ולא יסיף לרצות עוד׃
8
האפס לנצח חסדו גמר אמר לדר ודר׃
9
השכח חנות אל אם קפץ באף רחמיו סלה׃
Job 11:6
ויגד לך תעלמות חכמה כי כפלים לתושיה ודע כי ישה לך אלוה מעונך׃