Job 4:7-11
7
זכר נא מי הוא נקי אבד ואיפה ישרים נכחדו׃
8
כאשר ראיתי חרשי און וזרעי עמל יקצרהו׃
9
מנשמת אלוה יאבדו ומרוח אפו יכלו׃
10
שאגת אריה וקול שחל ושני כפירים נתעו׃
11
ליש אבד מבלי טרף ובני לביא יתפרדו׃
Job 11:14
אם און בידך הרחיקהו ואל תשכן באהליך עולה׃
Job 15:5
כי יאלף עונך פיך ותבחר לשון ערומים׃
Job 15:6
ירשיעך פיך ולא אני ושפתיך יענו בך׃
Job 15:31-34
31
אל יאמן בשו נתעה כי שוא תהיה תמורתו׃
32
בלא יומו תמלא וכפתו לא רעננה׃
33
יחמס כגפן בסרו וישלך כזית נצתו׃
34
כי עדת חנף גלמוד ואש אכלה אהלי שחד׃
Job 21:27
הן ידעתי מחשבותיכם ומזמות עלי תחמסו׃
Job 32:3
ובשלשת רעיו חרה אפו על אשר לא מצאו מענה וירשיעו את איוב׃
Psaumes 19:12
שגיאות מי יבין מנסתרות נקני׃
Psaumes 40:12
כי אפפו עלי רעות עד אין מספר השיגוני עונתי ולא יכלתי לראות עצמו משערות ראשי ולבי עזבני׃