Job 12:6
ישליו אהלים לשדדים ובטחות למרגיזי אל לאשר הביא אלוה בידו׃
1 Samuel 2:7
יהוה מוריש ומעשיר משפיל אף מרומם׃
Psaumes 17:14
ממתים ידך יהוה ממתים מחלד חלקם בחיים וצפינך תמלא בטנם ישבעו בנים והניחו יתרם לעולליהם׃
Jérémie 12:2
נטעתם גם שרשו ילכו גם עשו פרי קרוב אתה בפיהם ורחוק מכליותיהם׃
Actes 14:17
וגם לא חדל להעיד על עצמו וייטב לנו בתתו מטר מן השמים ועתות שבע וימלא לבותינו מזון וששון׃
Actes 15:16
אחרי זאת אשוב ואקים את סכת דויד הנפלת והרסותיה אקים ובניתיה׃
Job 21:16
הן לא בידם טובם עצת רשעים רחקה מני׃
Psaumes 1:1
אשרי האיש אשר לא הלך בעצת רשעים ובדרך חטאים לא עמד ובמושב לצים לא ישב׃