Job 18:6
אור חשך באהלו ונרו עליו ידעך׃
Job 18:18
יהדפהו מאור אל חשך ומתבל ינדהו׃
Job 19:8
ארחי גדר ולא אעבור ועל נתיבותי חשך ישים׃
Proverbes 4:19
דרך רשעים כאפלה לא ידעו במה יכשלו׃
Esaïe 8:22
ואל ארץ יביט והנה צרה וחשכה מעוף צוקה ואפלה מנדח׃
Lamentations 3:2
אותי נהג וילך חשך ולא אור׃
Joël 2:2
יום חשך ואפלה יום ענן וערפל כשחר פרש על ההרים עם רב ועצום כמהו לא נהיה מן העולם ואחריו לא יוסף עד שני דור ודור׃
Joël 2:3
לפניו אכלה אש ואחריו תלהט להבה כגן עדן הארץ לפניו ואחריו מדבר שממה וגם פליטה לא היתה לו׃
Matthieu 8:12
אבל בני המלכות המה יגרשו אל החשך החיצון שם תהיה היללה וחרוק השנים׃
Psaumes 42:7
תהום אל תהום קורא לקול צנוריך כל משבריך וגליך עלי עברו׃
Psaumes 69:1
למנצח על שושנים לדוד הושיעני אלהים כי באו מים עד נפש׃
Psaumes 69:2
טבעתי ביון מצולה ואין מעמד באתי במעמקי מים ושבלת שטפתני׃
Psaumes 124:4
אזי המים שטפונו נחלה עבר על נפשנו׃
Lamentations 3:54
צפו מים על ראשי אמרתי נגזרתי׃
Jonas 2:3
ותשליכני מצולה בלבב ימים ונהר יסבבני כל משבריך וגליך עלי עברו׃