Psaumes 73:20
כחלום מהקיץ אדני בעיר צלמם תבזה׃
Psaumes 18:10
וירכב על כרוב ויעף וידא על כנפי רוח׃
Psaumes 90:5
זרמתם שנה יהיו בבקר כחציר יחלף׃
Esaïe 29:7
והיה כחלום חזון לילה המון כל הגוים הצבאים על אריאל וכל צביה ומצדתה והמציקים לה׃
Esaïe 29:8
והיה כאשר יחלם הרעב והנה אוכל והקיץ וריקה נפשו וכאשר יחלם הצמא והנה שתה והקיץ והנה עיף ונפשו שוקקה כן יהיה המון כל הגוים הצבאים על הר ציון׃