Job 5:3
אני ראיתי אויל משריש ואקוב נוהו פתאם׃
Job 15:29-34
29
לא יעשר ולא יקום חילו ולא יטה לארץ מנלם׃
30
לא יסור מני חשך ינקתו תיבש שלהבת ויסור ברוח פיו׃
31
אל יאמן בשו נתעה כי שוא תהיה תמורתו׃
32
בלא יומו תמלא וכפתו לא רעננה׃
33
יחמס כגפן בסרו וישלך כזית נצתו׃
34
כי עדת חנף גלמוד ואש אכלה אהלי שחד׃
Job 18:5
גם אור רשעים ידעך ולא יגה שביב אשו׃
Job 18:6
אור חשך באהלו ונרו עליו ידעך׃
Job 27:13-23
13
זה חלק אדם רשע עם אל ונחלת עריצים משדי יקחו׃
14
אם ירבו בניו למו חרב וצאצאיו לא ישבעו לחם׃
15
שרידו במות יקברו ואלמנתיו לא תבכינה׃
16
אם יצבר כעפר כסף וכחמר יכין מלבוש׃
17
יכין וצדיק ילבש וכסף נקי יחלק׃
18
בנה כעש ביתו וכסכה עשה נצר׃
19
עשיר ישכב ולא יאסף עיניו פקח ואיננו׃
20
תשיגהו כמים בלהות לילה גנבתו סופה׃
21
ישאהו קדים וילך וישערהו ממקמו׃
22
וישלך עליו ולא יחמל מידו ברוח יברח׃
23
ישפק עלימו כפימו וישרק עליו ממקמו׃
Exode 15:9
אמר אויב ארדף אשיג אחלק שלל תמלאמו נפשי אריק חרבי תורישמו ידי׃
Exode 15:10
נשפת ברוחך כסמו ים צללו כעופרת במים אדירים׃
Juges 16:21-30
21
ויאחזוהו פלשתים וינקרו את עיניו ויורידו אותו עזתה ויאסרוהו בנחשתים ויהי טוחן בבית האסירים׃
22
ויחל שער ראשו לצמח כאשר גלח׃
23
וסרני פלשתים נאספו לזבח זבח גדול לדגון אלהיהם ולשמחה ויאמרו נתן אלהינו בידנו את שמשון אויבינו׃
24
ויראו אתו העם ויהללו את אלהיהם כי אמרו נתן אלהינו בידנו את אויבנו ואת מחריב ארצנו ואשר הרבה את חללינו׃
25
ויהי כי טוב לבם ויאמרו קראו לשמשון וישחק לנו ויקראו לשמשון מבית האסירים ויצחק לפניהם ויעמידו אותו בין העמודים׃
26
ויאמר שמשון אל הנער המחזיק בידו הניחה אותי והימשני את העמדים אשר הבית נכון עליהם ואשען עליהם׃
27
והבית מלא האנשים והנשים ושמה כל סרני פלשתים ועל הגג כשלשת אלפים איש ואשה הראים בשחוק שמשון׃
28
ויקרא שמשון אל יהוה ויאמר אדני יהוה זכרני נא וחזקני נא אך הפעם הזה האלהים ואנקמה נקם אחת משתי עיני מפלשתים׃
29
וילפת שמשון את שני עמודי התוך אשר הבית נכון עליהם ויסמך עליהם אחד בימינו ואחד בשמאלו׃
30
ויאמר שמשון תמות נפשי עם פלשתים ויט בכח ויפל הבית על הסרנים ועל כל העם אשר בו ויהיו המתים אשר המית במותו רבים מאשר המית בחייו׃
Ester 5:11
ויספר להם המן את כבוד עשרו ורב בניו ואת כל אשר גדלו המלך ואת אשר נשאו על השרים ועבדי המלך׃
Ester 5:12
ויאמר המן אף לא הביאה אסתר המלכה עם המלך אל המשתה אשר עשתה כי אם אותי וגם למחר אני קרוא לה עם המלך׃
Ester 7:10
ויתלו את המן על העץ אשר הכין למרדכי וחמת המלך שככה׃
Psaumes 37:35
ראיתי רשע עריץ ומתערה כאזרח רענן׃
Psaumes 37:36
ויעבר והנה איננו ואבקשהו ולא נמצא׃
Psaumes 73:18-20
18
אך בחלקות תשית למו הפלתם למשואות׃
19
איך היו לשמה כרגע ספו תמו מן בלהות׃
20
כחלום מהקיץ אדני בעיר צלמם תבזה׃
Actes 12:22
ויריעו לו העם לאמר קול אלהים הוא ולא קול אדם׃
Actes 12:23
ויכהו מלאך יהוה פתאם עקב אשר לא נתן הכבוד לאלהים ויאכלהו תולעים ויגוע׃
Job 8:19
הן הוא משוש דרכו ומעפר אחר יצמחו׃
Job 27:8
כי מה תקות חנף כי יבצע כי ישל אלוה נפשו׃
Matthieu 7:21
לא כל האמר לי אדני אדני יבוא אל מלכות השמים כי אם העשה רצון אבי שבשמים׃
Matthieu 13:20
והנזרע על הסלע הוא השמע את הדבר וימהר ויקחנו בשמחה׃
Matthieu 13:21
אך אין לו שרש תחתיו ורק לשעה יעמד ובהיות צרה ורדיפה על אדות הדבר מיד נכשל׃
Galates 6:4
אבל יבחן כל איש את מעשהו ואז לו לבדו תהיה תהלתו ולא לנגד אחר׃
Jacques 4:16
עתה תתגאו בפחזותכם וכל גאוה אשר כזאת רעה היא׃