Job 18:5
גם אור רשעים ידעך ולא יגה שביב אשו׃
Job 18:6
אור חשך באהלו ונרו עליו ידעך׃
Esaïe 8:22
ואל ארץ יביט והנה צרה וחשכה מעוף צוקה ואפלה מנדח׃
Matthieu 8:12
אבל בני המלכות המה יגרשו אל החשך החיצון שם תהיה היללה וחרוק השנים׃
Jude 1:13
משברי ים עזים אשר יגרשו בשתם ככבים תעים אשר חשך אפלה צפון להם עדי עד׃
Psaumes 21:9
תשיתמו כתנור אש לעת פניך יהוה באפו יבלעם ותאכלם אש׃
Psaumes 120:4
חצי גבור שנונים עם גחלי רתמים׃
Esaïe 30:33
כי ערוך מאתמול תפתה גם הוא למלך הוכן העמיק הרחב מדרתה אש ועצים הרבה נשמת יהוה כנחל גפרית בערה בה׃
Matthieu 3:12
אשר בידו המזרה וזרה את גרנו ואסף את דגנו אל אוצרו ואת המץ ישרפנו באש אשר לא תכבה׃
Job 18:19
לא נין לו ולא נכד בעמו ואין שריד במגוריו׃
Psaumes 109:9-15
9
יהיו בניו יתומים ואשתו אלמנה׃
10
ונוע ינועו בניו ושאלו ודרשו מחרבותיהם׃
11
ינקש נושה לכל אשר לו ויבזו זרים יגיעו׃
12
אל יהי לו משך חסד ואל יהי חונן ליתומיו׃
13
יהי אחריתו להכרית בדור אחר ימח שמם׃
14
יזכר עון אבתיו אל יהוה וחטאת אמו אל תמח׃
15
יהיו נגד יהוה תמיד ויכרת מארץ זכרם׃
Esaïe 14:20-22
20
לא תחד אתם בקבורה כי ארצך שחת עמך הרגת לא יקרא לעולם זרע מרעים׃
21
הכינו לבניו מטבח בעון אבותם בל יקמו וירשו ארץ ומלאו פני תבל ערים׃
22
וקמתי עליהם נאם יהוה צבאות והכרתי לבבל שם ושאר ונין ונכד נאם יהוה׃