Job 20:3
מוסר כלמתי אשמע ורוח מבינתי יענני׃
Job 4:2
הנסה דבר אליך תלאה ועצר במלין מי יוכל׃
Job 13:19
מי הוא יריב עמדי כי עתה אחריש ואגוע׃
Job 32:13-20
13
פן תאמרו מצאנו חכמה אל ידפנו לא איש׃
14
ולא ערך אלי מלין ובאמריכם לא אשיבנו׃
15
חתו לא ענו עוד העתיקו מהם מלים׃
16
והוחלתי כי לא ידברו כי עמדו לא ענו עוד׃
17
אענה אף אני חלקי אחוה דעי אף אני׃
18
כי מלתי מלים הציקתני רוח בטני׃
19
הנה בטני כיין לא יפתח כאבות חדשים יבקע׃
20
אדברה וירוח לי אפתח שפתי ואענה׃
Psaumes 39:2
נאלמתי דומיה החשיתי מטוב וכאבי נעכר׃
Psaumes 39:3
חם לבי בקרבי בהגיגי תבער אש דברתי בלשוני׃
Jérémie 20:9
ואמרתי לא אזכרנו ולא אדבר עוד בשמו והיה בלבי כאש בערת עצר בעצמתי ונלאיתי כלכל ולא אוכל׃
Romains 10:2
כי מעיד אני עליהם שיש להם קנאה לאלהים אך לא בדעת׃
Psaumes 31:22
ואני אמרתי בחפזי נגרזתי מנגד עיניך אכן שמעת קול תחנוני בשועי אליך׃
Psaumes 116:11
אני אמרתי בחפזי כל האדם כזב׃
Proverbes 14:29
ארך אפים רב תבונה וקצר רוח מרים אולת׃
Proverbes 29:20
חזית איש אץ בדבריו תקוה לכסיל ממנו׃
Ecclesiaste 7:9
אל תבהל ברוחך לכעוס כי כעס בחיק כסילים ינוח׃
Marc 6:25
ותמהר מאד לבוא אל המלך ותשאל לאמר רצוני אשר תתן לי עתה בקערה את ראש יוחנן המטביל׃
Jacques 1:19
על זאת אחי אהובי יהי כל איש מהיר לשמע קשה לדבר וקשה לכעוס׃