Job 21:27
הן ידעתי מחשבותיכם ומזמות עלי תחמסו׃
Job 21:28
כי תאמרו איה בית נדיב ואיה אהל משכנות רשעים׃
Job 22:6
כי תחבל אחיך חנם ובגדי ערומים תפשיט׃
Job 24:2-12
2
גבלות ישיגו עדר גזלו וירעו׃
3
חמור יתומים ינהגו יחבלו שור אלמנה׃
4
יטו אביונים מדרך יחד חבאו עניי ארץ׃
5
הן פראים במדבר יצאו בפעלם משחרי לטרף ערבה לו לחם לנערים׃
6
בשדה בלילו יקצירו וכרם רשע ילקשו׃
7
ערום ילינו מבלי לבוש ואין כסות בקרה׃
8
מזרם הרים ירטבו ומבלי מחסה חבקו צור׃
9
יגזלו משד יתום ועל עני יחבלו׃
10
ערום הלכו בלי לבוש ורעבים נשאו עמר׃
11
בין שורתם יצהירו יקבים דרכו ויצמאו׃
12
מעיר מתים ינאקו ונפש חללים תשוע ואלוה לא ישים תפלה׃
Job 31:13-22
13
אם אמאס משפט עבדי ואמתי ברבם עמדי׃
14
ומה אעשה כי יקום אל וכי יפקד מה אשיבנו׃
15
הלא בבטן עשני עשהו ויכננו ברחם אחד׃
16
אם אמנע מחפץ דלים ועיני אלמנה אכלה׃
17
ואכל פתי לבדי ולא אכל יתום ממנה׃
18
כי מנעורי גדלני כאב ומבטן אמי אנחנה׃
19
אם אראה אובד מבלי לבוש ואין כסות לאביון׃
20
אם לא ברכוני חלצו ומגז כבשי יתחמם׃
21
אם הניפותי על יתום ידי כי אראה בשער עזרתי׃
22
כתפי משכמה תפול ואזרעי מקנה תשבר׃
Job 31:38-22
Job 31:39-22
Job 35:9
מרב עשוקים יזעיקו ישועו מזרוע רבים׃
1 Samuel 12:3
הנני ענו בי נגד יהוה ונגד משיחו את שור מי לקחתי וחמור מי לקחתי ואת מי עשקתי את מי רצותי ומיד מי לקחתי כפר ואעלים עיני בו ואשיב לכם׃
1 Samuel 12:4
ויאמרו לא עשקתנו ולא רצותנו ולא לקחת מיד איש מאומה׃
Psaumes 10:18
לשפט יתום ודך בל יוסיף עוד לערץ אנוש מן הארץ׃
Psaumes 12:5
משד עניים מאנקת אביונים עתה אקום יאמר יהוה אשית בישע יפיח לו׃
Proverbes 14:31
עשק דל חרף עשהו ומכבדו חנן אביון׃
Proverbes 22:22
אל תגזל דל כי דל הוא ואל תדכא עני בשער׃
Proverbes 22:23
כי יהוה יריב ריבם וקבע את קבעיהם נפש׃
Ecclesiaste 4:1
ושבתי אני ואראה את כל העשקים אשר נעשים תחת השמש והנה דמעת העשקים ואין להם מנחם ומיד עשקיהם כח ואין להם מנחם׃
Ecclesiaste 5:8
אם עשק רש וגזל משפט וצדק תראה במדינה אל תתמה על החפץ כי גבה מעל גבה שמר וגבהים עליהם׃
Ezechiel 22:29
עם הארץ עשקו עשק וגזלו גזל ועני ואביון הונו ואת הגר עשקו בלא משפט׃
Amos 4:1-3
1
שמעו הדבר הזה פרות הבשן אשר בהר שמרון העשקות דלים הרצצות אביונים האמרת לאדניהם הביאה ונשתה׃
2
נשבע אדני יהוה בקדשו כי הנה ימים באים עליכם ונשא אתכם בצנות ואחריתכן בסירות דוגה׃
3
ופרצים תצאנה אשה נגדה והשלכתנה ההרמונה נאם יהוה׃
Jacques 2:6
ואתם הכלמתם את העני הלא העשירים הם העשקים אתכם והם הסחבים אתכם אל בתי דין׃
Jacques 2:13
כי אין חסד בדין לאשר לא עשה חסד והחסד יתגאה על הדין׃
Jacques 5:4
הנה שכר הפעלים אספי קציר שדתיכם אשר עשקתם צעק עליכם וצעקת הקוצרים באה באזני יהוה צבאות׃
Deutéronome 28:33
פרי אדמתך וכל יגיעך יאכל עם אשר לא ידעת והיית רק עשוק ורצוץ כל הימים׃
Lamentations 3:34
לדכא תחת רגליו כל אסירי ארץ׃
Job 18:15
תשכון באהלו מבלי לו יזרה על נוהו גפרית׃
Job 24:2
גבלות ישיגו עדר גזלו וירעו׃
1 Rois 21:19
ודברת אליו לאמר כה אמר יהוה הרצחת וגם ירשת ודברת אליו לאמר כה אמר יהוה במקום אשר לקקו הכלבים את דם נבות ילקו הכלבים את דמך גם אתה׃
Esaïe 5:7
כי כרם יהוה צבאות בית ישראל ואיש יהודה נטע שעשועיו ויקו למשפט והנה משפח לצדקה והנה צעקה׃
Esaïe 5:8
הוי מגיעי בית בבית שדה בשדה יקריבו עד אפס מקום והושבתם לבדכם בקרב הארץ׃
Michée 2:2
וחמדו שדות וגזלו ובתים ונשאו ועשקו גבר וביתו ואיש ונחלתו׃
Michée 2:9
נשי עמי תגרשון מבית תענגיה מעל עלליה תקחו הדרי לעולם׃