2 Samuel 11:2-5
2
ויהי לעת הערב ויקם דוד מעל משכבו ויתהלך על גג בית המלך וירא אשה רחצת מעל הגג והאשה טובת מראה מאד׃
3
וישלח דוד וידרש לאשה ויאמר הלוא זאת בת שבע בת אליעם אשת אוריה החתי׃
4
וישלח דוד מלאכים ויקחה ותבוא אליו וישכב עמה והיא מתקדשת מטמאתה ותשב אל ביתה׃
5
ותהר האשה ותשלח ותגד לדוד ותאמר הרה אנכי׃
2 Samuel 12:10
ועתה לא תסור חרב מביתך עד עולם עקב כי בזתני ותקח את אשת אוריה החתי להיות לך לאשה׃
2 Samuel 12:11
כה אמר יהוה הנני מקים עליך רעה מביתך ולקחתי את נשיך לעיניך ונתתי לרעיך ושכב עם נשיך לעיני השמש הזאת׃
Psaumes 32:3
כי החרשתי בלו עצמי בשאגתי כל היום׃
Psaumes 32:4
כי יומם ולילה תכבד עלי ידך נהפך לשדי בחרבני קיץ סלה׃
Psaumes 38:1-8
1
מזמור לדוד להזכיר יהוה אל בקצפך תוכיחני ובחמתך תיסרני׃
2
כי חציך נחתו בי ותנחת עלי ידך׃
3
אין מתם בבשרי מפני זעמך אין שלום בעצמי מפני חטאתי׃
4
כי עונתי עברו ראשי כמשא כבד יכבדו ממני׃
5
הבאישו נמקו חבורתי מפני אולתי׃
6
נעויתי שחתי עד מאד כל היום קדר הלכתי׃
7
כי כסלי מלאו נקלה ואין מתם בבשרי׃
8
נפוגותי ונדכיתי עד מאד שאגתי מנהמת לבי׃
Psaumes 51:8
תשמיעני ששון ושמחה תגלנה עצמות דכית׃
Psaumes 51:9
הסתר פניך מחטאי וכל עונתי מחה׃
Proverbes 1:31
ויאכלו מפרי דרכם וממעצתיהם ישבעו׃
Proverbes 23:20
אל תהי בסבאי יין בזללי בשר למו׃
Proverbes 23:21
כי סבא וזולל יורש וקרעים תלביש נומה׃
Proverbes 23:29-35
29
למי אוי למי אבוי למי מדונים למי שיח למי פצעים חנם למי חכללות עינים׃
30
למאחרים על היין לבאים לחקר ממסך׃
31
אל תרא יין כי יתאדם כי יתן בכיס עינו יתהלך במישרים׃
32
אחריתו כנחש ישך וכצפעני יפרש׃
33
עיניך יראו זרות ולבך ידבר תהפכות׃
34
והיית כשכב בלב ים וכשכב בראש חבל׃
35
הכוני בל חליתי הלמוני בל ידעתי מתי אקיץ אוסיף אבקשנו עוד׃
Jérémie 2:19
תיסרך רעתך ומשבותיך תוכחך ודעי וראי כי רע ומר עזבך את יהוה אלהיך ולא פחדתי אליך נאם אדני יהוה צבאות׃
Malachie 2:2
אם לא תשמעו ואם לא תשימו על לב לתת כבוד לשמי אמר יהוה צבאות ושלחתי בכם את המארה וארותי את ברכותיכם וגם ארותיה כי אינכם שמים על לב׃
Job 20:16
ראש פתנים יינק תהרגהו לשון אפעה׃
Deutéronome 32:24
מזי רעב ולחמי רשף וקטב מרירי ושן בהמות אשלח בם עם חמת זחלי עפר׃
Romains 3:13
קבר פתוח גרונם לשונם יחליקון חמת עכשוב תחת שפתימו׃