Esdras 9:3
וכשמעי את הדבר הזה קרעתי את בגדי ומעילי ואמרטה משער ראשי וזקני ואשבה משומם׃
Néhémie 1:4
ויהי כשמעי את הדברים האלה ישבתי ואבכה ואתאבלה ימים ואהי צם ומתפלל לפני אלהי השמים׃
Esaïe 3:26
ואנו ואבלו פתחיה ונקתה לארץ תשב׃
Esaïe 47:1
רדי ושבי על עפר בתולת בת בבל שבי לארץ אין כסא בת כשדים כי לא תוסיפי יקראו לך רכה וענגה׃
Génèse 1:5
ויקרא אלהים לאור יום ולחשך קרא לילה ויהי ערב ויהי בקר יום אחד׃
Génèse 1:8
ויקרא אלהים לרקיע שמים ויהי ערב ויהי בקר יום שני׃
Génèse 50:10
ויבאו עד גרן האטד אשר בעבר הירדן ויספדו שם מספד גדול וכבד מאד ויעש לאביו אבל שבעת ימים׃
Job 4:2
הנסה דבר אליך תלאה ועצר במלין מי יוכל׃
Psaumes 77:4
אחזת שמרות עיני נפעמתי ולא אדבר׃