Job 6:14
למס מרעהו חסד ויראת שדי יעזוב׃
Job 16:20
מליצי רעי אל אלוה דלפה עיני׃
Job 19:19
תעבוני כל מתי סודי וזה אהבתי נהפכו בי׃
Job 19:21
חנני חנני אתם רעי כי יד אלוה נגעה בי׃
Job 42:7
ויהי אחר דבר יהוה את הדברים האלה אל איוב ויאמר יהוה אל אליפז התימני חרה אפי בך ובשני רעיך כי לא דברתם אלי נכונה כעבדי איוב׃
Proverbes 17:17
בכל עת אהב הרע ואח לצרה יולד׃
Proverbes 18:24
איש רעים להתרעע ויש אהב דבק מאח׃
Proverbes 27:10
רעך ורעה אביך אל תעזב ובית אחיך אל תבוא ביום אידך טוב שכן קרוב מאח רחוק׃
Job 6:19
הביטו ארחות תמא הליכת שבא קוו למו׃
Job 15:1
ויען אליפז התימני ויאמר׃
Génèse 36:11
ויהיו בני אליפז תימן אומר צפו וגעתם וקנז׃
Génèse 36:15
אלה אלופי בני עשו בני אליפז בכור עשו אלוף תימן אלוף אומר אלוף צפו אלוף קנז׃
Jérémie 49:7
לאדום כה אמר יהוה צבאות האין עוד חכמה בתימן אבדה עצה מבנים נסרחה חכמתם׃
Job 8:1
ויען בלדד השוחי ויאמר׃
Job 18:1
ויען בלדד השחי ויאמר׃
Génèse 25:2
ותלד לו את זמרן ואת יקשן ואת מדן ואת מדין ואת ישבק ואת שוח׃
1 Chroniques 1:32
ובני קטורה פילגש אברהם ילדה את זמרן ויקשן ומדן ומדין וישבק ושוח ובני יקשן שבא ודדן׃
Job 42:11
ויבאו אליו כל אחיו וכל אחיתיו וכל ידעיו לפנים ויאכלו עמו לחם בביתו וינדו לו וינחמו אתו על כל הרעה אשר הביא יהוה עליו ויתנו לו איש קשיטה אחת ואיש נזם זהב אחד׃
Génèse 37:35
ויקמו כל בניו וכל בנתיו לנחמו וימאן להתנחם ויאמר כי ארד אל בני אבל שאלה ויבך אתו אביו׃
Esaïe 51:19
שתים הנה קראתיך מי ינוד לך השד והשבר והרעב והחרב מי אנחמך׃
Jean 11:19
ורבים מן היהודים באו בית מרתא ומרים לנחם אתהן על אחיהן׃
Romains 12:15
שמחו עם השמחים ובכו עם הבכים׃
1 Corinthiens 12:26
ואם יכאב אבר אחד יכאבו אתו כל האברים ואם יכבד אבד אחד ישמחו אתו כל האברים׃
Hébreux 13:3
זכרו את האסורים כאלו אתם אסורים עמהם ואת הנלחצים באשר גם אתם בבשר׃
Job 13:4
ואולם אתם טפלי שקר רפאי אלל כלכם׃
Job 16:2
שמעתי כאלה רבות מנחמי עמל כלכם׃