Psaumes 73:12-15
12
הנה אלה רשעים ושלוי עולם השגו חיל׃
13
אך ריק זכיתי לבבי וארחץ בנקיון כפי׃
14
ואהי נגוע כל היום ותוכחתי לבקרים׃
15
אם אמרתי אספרה כמו הנה דור בניך בגדתי׃
Ecclesiaste 5:8
אם עשק רש וגזל משפט וצדק תראה במדינה אל תתמה על החפץ כי גבה מעל גבה שמר וגבהים עליהם׃
Habaquq 1:13
טהור עינים מראות רע והביט אל עמל לא תוכל למה תביט בוגדים תחריש בבלע רשע צדיק ממנו׃
Romains 11:33
מה עמק עשר חכמת אלהים ועשר דעתו משפטיו מי יחקר ודרכיו מי ימצא׃
Job 34:30
ממלך אדם חנף ממקשי עם׃
Actes 13:46
אז הגידו פולוס ובר נבא על פניהם לאמר בדין היה להשמיע אתכם בראשונה את דבר האלהים ועתה אחרי אשר מאסתם אותו ואינכם זכים בעיניכם לחיי העולם לכן הננו פנים אל הגוים׃