Job 12:4
שחק לרעהו אהיה קרא לאלוה ויענהו שחוק צדיק תמים׃
Job 13:9
הטוב כי יחקר אתכם אם כהתל באנוש תהתלו בו׃
Job 16:20
מליצי רעי אל אלוה דלפה עיני׃
Job 21:3
שאוני ואנכי אדבר ואחר דברי תלעיג׃
Psaumes 35:14-16
14
כרע כאח לי התהלכתי כאבל אם קדר שחותי׃
15
ובצלעי שמחו ונאספו נאספו עלי נכים ולא ידעתי קרעו ולא דמו׃
16
בחנפי לעגי מעוג חרק עלי שנימו׃
Matthieu 27:39-44
39
והעברים גדפו אותו ויניעו את ראשם׃
40
ויאמרו אתה ההרס את ההיכל ובנהו בשלשת ימים הושע לנפשך ואם בן האלהים אתה רדה מן הצלב׃
41
וכן הלעיגו גם ראשי הכהנים עם הסופרים והזקנים לאמר׃
42
את אחרים הושיע ולעצמו לא יוכל להושיע אם מלך ישראל הוא ירד נא עתה מן הצלב ונאמין בו׃
43
בטח באלהים עתה יפלטהו אם חפץ בו כי אמר בן האלהים אני׃
44
וגם הפריצים הנצלבים אתו חרפהו כדברים האלה׃
Psaumes 25:13
נפשו בטוב תלין וזרעו יירש ארץ׃
Psaumes 91:1
ישב בסתר עליון בצל שדי יתלונן׃
1 Samuel 1:6
וכעסתה צרתה גם כעס בעבור הרעמה כי סגר יהוה בעד רחמה׃
1 Samuel 1:7
וכן יעשה שנה בשנה מדי עלתה בבית יהוה כן תכעסנה ותבכה ולא תאכל׃