Job 7:6
ימי קלו מני ארג ויכלו באפס תקוה׃
Job 9:25
וימי קלו מני רץ ברחו לא ראו טובה׃
Job 9:26
חלפו עם אניות אבה כנשר יטוש עלי אכל׃
Esaïe 38:10
אני אמרתי בדמי ימי אלכה בשערי שאול פקדתי יתר שנותי׃
Proverbes 16:9
לב אדם יחשב דרכו ויהוה יכין צעדו׃
Proverbes 19:21
רבות מחשבות בלב איש ועצת יהוה היא תקום׃
Ecclesiaste 9:10
כל אשר תמצא ידך לעשות בכחך עשה כי אין מעשה וחשבון ודעת וחכמה בשאול אשר אתה הלך שמה׃
Esaïe 8:10
עצו עצה ותפר דברו דבר ולא יקום כי עמנו אל׃
Lamentations 3:37
מי זה אמר ותהי אדני לא צוה׃
Romains 1:13
ולא אכחד מכם אחי כי פעמים רבות שמתי על לבי לבוא אליכם אך נמנע ממני עד הנה למען אמצא פרי גם בכם כמו ביתר הגוים׃
2 Corinthiens 1:15-17
15
ובבטחון הזה חפצתי לבוא אליכם מראש למען תקבלו טובה פעמים׃
16
ולעבר בתוככם אל מקדוניא ולשוב ממקדוניא אליכם ואתם תשלחוני אל ארץ יהודה׃
17
ועתה הכי נמהר הייתי בעצתי אם אשר יעצתי לפי הבשר יעצתי והיה אצלי פעם הן הן ופעם לא לא׃
Jacques 4:13-15
13
הוי האמרים נלכה היום ומחר לעיר פלונית אלמונית ונעשה שם שנה אחת לסחר בה ולהרבות רוח׃
14
ולא תדעו מה ילד יום מחר כי מה חייכם עשן הם אשר נראה כמעט רגע ואחר כלה וילך׃
15
תחת אשר תאמרו אם ירצה יהוה ונחיה נעשה כזה וכזה׃