Job 19:17
רוחי זרה לאשתי וחנתי לבני בטני׃
Job 6:11
מה כחי כי איחל ומה קצי כי אאריך נפשי׃
Job 42:16
ויחי איוב אחרי זאת מאה וארבעים שנה וירא את בניו ואת בני בניו ארבעה דרות׃
Esaïe 57:16
כי לא לעולם אריב ולא לנצח אקצוף כי רוח מלפני יעטוף ונשמות אני עשיתי׃
Job 17:13
אם אקוה שאול ביתי בחשך רפדתי יצועי׃
Job 17:14
לשחת קראתי אבי אתה אמי ואחתי לרמה׃
Psaumes 88:3-5
3
כי שבעה ברעות נפשי וחיי לשאול הגיעו׃
4
נחשבתי עם יורדי בור הייתי כגבר אין איל׃
5
במתים חפשי כמו חללים שכבי קבר אשר לא זכרתם עוד והמה מידך נגזרו׃
Esaïe 38:10-14
10
אני אמרתי בדמי ימי אלכה בשערי שאול פקדתי יתר שנותי׃
11
אמרתי לא אראה יה יה בארץ החיים לא אביט אדם עוד עם יושבי חדל׃
12
דורי נסע ונגלה מני כאהל רעי קפדתי כארג חיי מדלה יבצעני מיום עד לילה תשלימני׃
13
שויתי עד בקר כארי כן ישבר כל עצמותי מיום עד לילה תשלימני׃
14
כסוס עגור כן אצפצף אהגה כיונה דלו עיני למרום אדני עשקה לי ערבני׃