Job 14:14
אם ימות גבר היחיה כל ימי צבאי איחל עד בוא חליפתי׃
Job 7:1
הלא צבא לאנוש על ארץ וכימי שכיר ימיו׃
Job 12:10
אשר בידו נפש כל חי ורוח כל בשר איש׃
Psaumes 39:4
הודיעני יהוה קצי ומדת ימי מה היא אדעה מה חדל אני׃
Daniel 5:26
דנה פשר מלתא מנא מנה אלהא מלכותך והשלמה׃
Daniel 5:30
בה בליליא קטיל בלאשצר מלכא כשדיא׃
Daniel 9:24
שבעים שבעים נחתך על עמך ועל עיר קדשך לכלא הפשע ולחתם חטאות ולכפר עון ולהביא צדק עלמים ולחתם חזון ונביא ולמשח קדש קדשים׃
Daniel 11:36
ועשה כרצונו המלך ויתרומם ויתגדל על כל אל ועל אל אלים ידבר נפלאות והצליח עד כלה זעם כי נחרצה נעשתה׃
Luc 12:20
והאלהים אמר לו אתה הכסיל בעצם הלילה הזה ידרשו ממך את נפשך ואשר הכינות לך למי יהיה׃
Actes 17:26
ויושב כל עממי בני אדם על כל פני האדמה מדם אחד ויצב מועדים קבועים וגבולת מושבם׃
Hébreux 9:27
וכאשר נגזר על בני אדם פעם אחת המות ואחריו הדין׃
Job 21:21
כי מה חפצו בביתו אחריו ומספר חדשיו חצצו׃
Job 23:13
והוא באחד ומי ישיבנו ונפשו אותה ויעש׃
Job 23:14
כי ישלים חקי וכהנה רבות עמו׃
Psaumes 104:9
גבול שמת בל יעברון בל ישובון לכסות הארץ׃
Psaumes 104:29
תסתיר פניך יבהלון תסף רוחם יגועון ואל עפרם ישובון׃
Daniel 4:35
וכל דארי ארעא כלה חשיבין וכמצביה עבד בחיל שמיא ודארי ארעא ולא איתי די ימחא בידה ויאמר לה מה עבדת׃
Apocalypse 1:18
ואהי מת והנני חי לעולמי עולמים אמן ובידי מפתחות שאול ומות׃
Apocalypse 3:7
ואל מלאך קהל פילדלפיא כתב כה אמר הקדוש האמתי אשר בידו מפתח דוד הפתח ואין סגר והסגר ואין פתח׃