Job 15:14
מה אנוש כי יזכה וכי יצדק ילוד אשה׃
Job 25:4-6
4
ומה יצדק אנוש עם אל ומה יזכה ילוד אשה׃
5
הן עד ירח ולא יאהיל וכוכבים לא זכו בעיניו׃
6
אף כי אנוש רמה ובן אדם תולעה׃
Génèse 5:3
ויחי אדם שלשים ומאת שנה ויולד בדמותו כצלמו ויקרא את שמו שת׃
Psaumes 51:5
הן בעוון חוללתי ובחטא יחמתני אמי׃
Psaumes 90:5
זרמתם שנה יהיו בבקר כחציר יחלף׃
Jean 3:6
הנולד מן הבשר בשר הוא והנולד מן הרוח רוח הוא׃
Romains 5:12
לכן כאשר על ידי אדם אחד בא החטא לעולם והמות בעקב החטא וכן עבר המות על כל בני אדם מפני אשר כלם חטאו׃
Romains 8:8
ואשר המה בבשר לא יוכלו להיות רצוים לאלהים׃
Romains 8:9
ואתם אינכם בבשר כי אם ברוח אם אמנם רוח האלהים שכן בקרבכם כי מי שאין בו רוח המשיח איננו שלו׃
Ephésiens 2:3
וגם אנחנו כלנו בתוכם הלכנו לפנים בתאות הבשר לעשות חפצי בשרנו ומחשבותינו ונהי אך בני רגז בטבענו כאשר בני אדם׃
Luc 1:35
ויען המלאך ויאמר אליה רוח הקדש תבוא עליך וגבורת עליון תצל עליך על כן גם לקדוש הילוד יקרא בן אלהים׃