Ecclesiaste 8:8
אין אדם שליט ברוח לכלוא את הרוח ואין שלטון ביום המות ואין משלחת במלחמה ולא ימלט רשע את בעליו׃
Job 14:14
אם ימות גבר היחיה כל ימי צבאי איחל עד בוא חליפתי׃
Job 2:12
וישאו את עיניהם מרחוק ולא הכירהו וישאו קולם ויבכו ויקרעו איש מעלו ויזרקו עפר על ראשיהם השמימה׃
Lamentations 4:8
חשך משחור תארם לא נכרו בחוצות צפד עורם על עצמם יבש היה כעץ׃