Génèse 6:17
ואני הנני מביא את המבול מים על הארץ לשחת כל בשר אשר בו רוח חיים מתחת השמים כל אשר בארץ יגוע׃
Génèse 7:21-23
21
ויגוע כל בשר הרמש על הארץ בעוף ובבהמה ובחיה ובכל השרץ השרץ על הארץ וכל האדם׃
22
כל אשר נשמת רוח חיים באפיו מכל אשר בחרבה מתו׃
23
וימח את כל היקום אשר על פני האדמה מאדם עד בהמה עד רמש ועד עוף השמים וימחו מן הארץ וישאר אך נח ואשר אתו בתבה׃
Job 19:10
יתצני סביב ואלך ויסע כעץ תקותי׃
Job 27:8
כי מה תקות חנף כי יבצע כי ישל אלוה נפשו׃
Psaumes 30:6
ואני אמרתי בשלוי בל אמוט לעולם׃
Psaumes 30:7
יהוה ברצונך העמדתה להררי עז הסתרת פניך הייתי נבהל׃
Ezechiel 37:11
ויאמר אלי בן אדם העצמות האלה כל בית ישראל המה הנה אמרים יבשו עצמותינו ואבדה תקותנו נגזרנו לנו׃
Luc 12:19
ואמר לנפשי נפשי יש לך עתודות הרבה לשנים רבות הנפשי אכלי שתי ושישי׃
Luc 12:20
והאלהים אמר לו אתה הכסיל בעצם הלילה הזה ידרשו ממך את נפשך ואשר הכינות לך למי יהיה׃