Job 13:22
וקרא ואנכי אענה או אדבר והשיבני׃
Psaumes 50:4
יקרא אל השמים מעל ואל הארץ לדין עמו׃
Psaumes 50:5
אספו לי חסידי כרתי בריתי עלי זבח׃
1 Thessaloniciens 4:17
אחרי כן אנחנו החיים הנשארים נלקח אתם יחדו בעננים לקראת האדון לרקיע ובכן נהיה תמיד עם האדון׃
1 Jean 2:28
ועתה בנים עמדו בו למען יאמץ לבנו בהראותו ולא נבוש מפניו בבואו׃
Job 7:21
ומה לא תשא פשעי ותעביר את עוני כי עתה לעפר אשכב ושחרתני ואינני׃
Job 10:3
הטוב לך כי תעשק כי תמאס יגיע כפיך ועל עצת רשעים הופעת׃
Job 10:8
ידיך עצבוני ויעשוני יחד סביב ותבלעני׃
Psaumes 138:8
יהוה יגמר בעדי יהוה חסדך לעולם מעשי ידיך אל תרף׃
1 Pierre 4:19
לכן גם המענים כרצון אלהים יפקידו את נפשותם ביד אלהים הברא הנאמן ויוסיפו לעשות הטוב׃