Job 15:14
מה אנוש כי יזכה וכי יצדק ילוד אשה׃
Job 25:4
ומה יצדק אנוש עם אל ומה יזכה ילוד אשה׃
Psaumes 51:5
הן בעוון חוללתי ובחטא יחמתני אמי׃
Matthieu 11:11
אמן אמר אני לכם לא קם בילודי אשה איש גדול מיוחנן המטביל אך הקטן במלכות השמים גדול הוא ממנו׃
Job 7:1
הלא צבא לאנוש על ארץ וכימי שכיר ימיו׃
Job 7:6
ימי קלו מני ארג ויכלו באפס תקוה׃
Job 9:25
וימי קלו מני רץ ברחו לא ראו טובה׃
Génèse 47:9
ויאמר יעקב אל פרעה ימי שני מגורי שלשים ומאת שנה מעט ורעים היו ימי שני חיי ולא השיגו את ימי שני חיי אבתי בימי מגוריהם׃
Psaumes 39:5
הנה טפחות נתתה ימי וחלדי כאין נגדך אך כל הבל כל אדם נצב סלה׃
Job 5:7
כי אדם לעמל יולד ובני רשף יגביהו עוף׃
Ecclesiaste 2:17
ושנאתי את החיים כי רע עלי המעשה שנעשה תחת השמש כי הכל הבל ורעות רוח׃
Ecclesiaste 2:23
כי כל ימיו מכאבים וכעס ענינו גם בלילה לא שכב לבו גם זה הבל הוא׃