Job 22:12
הלא אלוה גבה שמים וראה ראש כוכבים כי רמו׃
Job 35:5
הבט שמים וראה ושור שחקים גבהו ממך׃
2 Chroniques 6:18
כי האמנם ישב אלהים את האדם על הארץ הנה שמים ושמי השמים לא יכלכלוך אף כי הבית הזה אשר בניתי׃
Psaumes 103:11
כי כגבה שמים על הארץ גבר חסדו על יראיו׃
Psaumes 148:13
יהללו את שם יהוה כי נשגב שמו לבדו הודו על ארץ ושמים׃
Proverbes 25:2
כבד אלהים הסתר דבר וכבד מלכים חקר דבר׃
Proverbes 25:3
שמים לרום וארץ לעמק ולב מלכים אין חקר׃
Esaïe 55:9
כי גבהו שמים מארץ כן גבהו דרכי מדרכיכם ומחשבתי ממחשבתיכם׃
Job 26:6
ערום שאול נגדו ואין כסות לאבדון׃
Psaumes 139:6-8
6
פלאיה דעת ממני נשגבה לא אוכל לה׃
7
אנה אלך מרוחך ואנה מפניך אברח׃
8
אם אסק שמים שם אתה ואציעה שאול הנך׃
Amos 9:2
אם יחתרו בשאול משם ידי תקחם ואם יעלו השמים משם אורידם׃
Ephésiens 3:18
למען תוכלו להשיג עם כל הקדשים מה הוא הרחב והארך והעמק והגבה׃
Ephésiens 3:19
וידעתם את אהבת המשיח הנעלה על כל דעת ונמלאתם את כל מלוא האלהים׃