Job 15:8
הבסוד אלוה תשמע ותגרע אליך חכמה׃
Job 15:11
המעט ממך תנחמות אל ודבר לאט עמך׃
Job 28:28
ויאמר לאדם הן יראת אדני היא חכמה וסור מרע בינה׃
Deutéronome 29:29
הנסתרת ליהוה אלהינו והנגלת לנו ולבנינו עד עולם לעשות את כל דברי התורה הזאת׃
Psaumes 25:14
סוד יהוה ליראיו ובריתו להודיעם׃
Daniel 2:28
ברם איתי אלה בשמיא גלא רזין והודע למלכא נבוכדנצר מה די להוא באחרית יומיא חלמך וחזוי ראשך על משכבך דנה הוא׃
Daniel 2:47
ענה מלכא לדניאל ואמר מן קשט די אלהכון הוא אלה אלהין ומרא מלכין וגלה רזין די יכלת למגלא רזה דנה׃
Matthieu 13:35
למלאת את אשר דבר הנביא לאמר אפתחה במשל פי אביעה חידות מני קדם׃
Romains 16:25
ולאשר יכל לחזק אתכם כבשורתי וכקריאת ישוע המשיח כפי גלוי הסוד אשר היה מכסה מימות עולם׃
Romains 16:26
ועתה נתפרסם ונודע על ידי כתבי הנביאים כמצות אלהי עולם לכל הגוים להביאם למשמעת האמונה׃
1 Corinthiens 2:9-11
9
אלא ככתוב אשר עין לא ראתה ואזן לא שמעה ולא עלה על לב אנוש את אשר הכין האלהים לאהביו׃
10
ולנו גלה האלהים ברוחו כי הרוח חוקר את הכל גם את מעמקי האלהים׃
11
כי מי הוא בבני אדם הידע את אשר באדם בלתי אם רוח האדם אשר בקרבו כן גם לא ידע איש את אשר באלהים בלתי אם רוח האלהים׃
Ephésiens 3:5
אשר בדורת הראשנים לא נודע לבני אדם כאשר נגלה עתה לשליחיו הקדשים ולנביאיו ברוח׃
Esdras 9:13
ואחרי כל הבא עלינו במעשינו הרעים ובאשמתנו הגדלה כי אתה אלהינו חשכת למטה מעוננו ונתתה לנו פליטה כזאת׃
Psaumes 103:10
לא כחטאינו עשה לנו ולא כעונתינו גמל עלינו׃
Psaumes 106:43-46
43
פעמים רבות יצילם והמה ימרו בעצתם וימכו בעונם׃
44
וירא בצר להם בשמעו את רנתם׃
45
ויזכר להם בריתו וינחם כרב חסדו׃
46
ויתן אותם לרחמים לפני כל שוביהם׃
Lamentations 3:22
חסדי יהוה כי לא תמנו כי לא כלו רחמיו׃