Job 16:3
הקץ לדברי רוח או מה ימריצך כי תענה׃
Job 18:2
עד אנה תשימון קנצי למלין תבינו ואחר נדבר׃
Psaumes 140:11
איש לשון בל יכון בארץ איש חמס רע יצודנו למדחפת׃
Proverbes 10:19
ברב דברים לא יחדל פשע וחשך שפתיו משכיל׃
Actes 17:18
וגם מקצת הפילוסופים מתלמידי אפיקורוס ומחברת האסטוא התגרו בו ויש אשר אמרו מה יאמר המפטפט הלז ואחרים אמרים כפי הנראה הוא מגיד אלהי נכר יען כי בשר אתם את ישוע ואת התחיה׃
Jacques 1:19
על זאת אחי אהובי יהי כל איש מהיר לשמע קשה לדבר וקשה לכעוס׃