Job 42:11-17
11
ויבאו אליו כל אחיו וכל אחיתיו וכל ידעיו לפנים ויאכלו עמו לחם בביתו וינדו לו וינחמו אתו על כל הרעה אשר הביא יהוה עליו ויתנו לו איש קשיטה אחת ואיש נזם זהב אחד׃
12
ויהוה ברך את אחרית איוב מראשתו ויהי לו ארבעה עשר אלף צאן וששת אלפים גמלים ואלף צמד בקר ואלף אתונות׃
13
ויהי לו שבענה בנים ושלוש בנות׃
14
ויקרא שם האחת ימימה ושם השנית קציעה ושם השלישית קרן הפוך׃
15
ולא נמצא נשים יפות כבנות איוב בכל הארץ ויתן להם אביהם נחלה בתוך אחיהם׃
16
ויחי איוב אחרי זאת מאה וארבעים שנה וירא את בניו ואת בני בניו ארבעה דרות׃
17
וימת איוב זקן ושבע ימים׃
Psaumes 37:6
והוציא כאור צדקך ומשפטך כצהרים׃
Psaumes 92:14
עוד ינובון בשיבה דשנים ורעננים יהיו׃
Psaumes 112:4
זרח בחשך אור לישרים חנון ורחום וצדיק׃
Proverbes 4:18
וארח צדיקים כאור נגה הולך ואור עד נכון היום׃
Esaïe 58:8-10
8
אז יבקע כשחר אורך וארכתך מהרה תצמח והלך לפניך צדקך כבוד יהוה יאספך׃
9
אז תקרא ויהוה יענה תשוע ויאמר הנני אם תסיר מתוכך מוטה שלח אצבע ודבר און׃
10
ותפק לרעב נפשך ונפש נענה תשביע וזרח בחשך אורך ואפלתך כצהרים׃
Michée 7:8
אל תשמחי איבתי לי כי נפלתי קמתי כי אשב בחשך יהוה אור לי׃
Michée 7:9
זעף יהוה אשא כי חטאתי לו עד אשר יריב ריבי ועשה משפטי יוציאני לאור אראה בצדקתו׃
Zacharie 14:6
והיה ביום ההוא לא יהיה אור יקרות יקפאון׃
Zacharie 14:7
והיה יום אחד הוא יודע ליהוה לא יום ולא לילה והיה לעת ערב יהיה אור׃
Malachie 4:2
וזרחה לכם יראי שמי שמש צדקה ומרפא בכנפיה ויצאתם ופשתם כעגלי מרבק׃
Luc 2:26-32
26
ולו נגלה ברוח הקדש כי לא יראה מות עד ראותו את משיח יהוה׃
27
ויבא ברוח אל המקדש ויהי כאשר הביאו הוריו את הנער ישוע לעשות עליו כמשפט התורה׃
28
ויקחהו על זרעותיו ויברך את האלהים ויאמר׃
29
עתה תפטר את עבדך כדברך אדני בשלום׃
30
כי ראו עיני את ישועתך׃
31
אשר הכינות לפני כל העמים׃
32
אור לגלות עיני הגוים ותפארת ישראל עמך׃
1 Chroniques 29:10
ויברך דויד את יהוה לעיני כל הקהל ויאמר דויד ברוך אתה יהוה אלהי ישראל אבינו מעולם ועד עולם׃
Osée 6:3
ונדעה נרדפה לדעת את יהוה כשחר נכון מצאו ויבוא כגשם לנו כמלקוש יורה ארץ׃