Job 10:15
אם רשעתי אללי לי וצדקתי לא אשא ראשי שבע קלון וראה עניי׃
Job 22:26
כי אז על שדי תתענג ותשא אל אלוה פניך׃
Génèse 4:5
ואל קין ואל מנחתו לא שעה ויחר לקין מאד ויפלו פניו׃
Génèse 4:6
ויאמר יהוה אל קין למה חרה לך ולמה נפלו פניך׃
Psaumes 119:6
אז לא אבוש בהביטי אל כל מצותיך׃
Psaumes 119:7
אודך בישר לבב בלמדי משפטי צדקך׃
2 Corinthiens 1:12
כי זאת היא תהלתנו עדות לבבנו אשר בתם וישר אלהים התהלכנו בעולם וביותר אתכם ולא בחכמת הבשר כי אם בחסד אלהים׃
1 Timothée 2:8
לכן רצוני שיתפללו האנשים בכל מקום וישאו ידיהם קדש בלי כעס ומדון׃
1 Jean 2:28
ועתה בנים עמדו בו למען יאמץ לבנו בהראותו ולא נבוש מפניו בבואו׃
1 Jean 3:19-22
19
ובזאת נדעה כי מן האמת אנחנו ולפניו נשקיט את לבותינו׃
20
כי אם לבבנו ירשיע אתנו האלהים נשגב הוא מלבבנו וידע את כל׃
21
אהובי אם לבבנו לא ירשיענו בטחון לנו באלהים׃
22
וכל אשר נשאל מאתו נקבל כי נשמר את מצותיו ונעשה את הרצוי לפניו׃
Psaumes 27:1
לדוד יהוה אורי וישעי ממי אירא יהוה מעוז חיי ממי אפחד׃
Psaumes 46:1
למנצח לבני קרח על עלמות שיר אלהים לנו מחסה ועז עזרה בצרות נמצא מאד׃
Psaumes 112:6-8
6
כי לעולם לא ימוט לזכר עולם יהיה צדיק׃
7
משמועה רעה לא יירא נכון לבו בטח ביהוה׃
8
סמוך לבו לא יירא עד אשר יראה בצריו׃
Proverbes 14:26
ביראת יהוה מבטח עז ולבניו יהיה מחסה׃
Proverbes 28:1
נסו ואין רדף רשע וצדיקים ככפיר יבטח׃