Job 5:8
אולם אני אדרש אל אל ואל אלהים אשים דברתי׃
Job 8:5
אם אתה תשחר אל אל ואל שדי תתחנן׃
Job 8:6
אם זך וישר אתה כי עתה יעיר עליך ושלם נות צדקך׃
Job 22:21
הסכן נא עמו ושלם בהם תבואתך טובה׃
Job 22:22
קח נא מפיו תורה ושים אמריו בלבבך׃
1 Samuel 7:3
ויאמר שמואל אל כל בית ישראל לאמר אם בכל לבבכם אתם שבים אל יהוה הסירו את אלהי הנכר מתוככם והעשתרות והכינו לבבכם אל יהוה ועבדהו לבדו ויצל אתכם מיד פלשתים׃
2 Chroniques 12:14
ויעש הרע כי לא הכין לבו לדרוש את יהוה׃
2 Chroniques 19:3
אבל דברים טובים נמצאו עמך כי בערת האשרות מן הארץ והכינות לבבך לדרש האלהים׃
Psaumes 78:8
ולא יהיו כאבותם דור סורר ומרה דור לא הכין לבו ולא נאמנה את אל רוחו׃
Luc 12:47
]84-74[ והעבד ההוא אשר ידע את רצון אדניו ולא הכין ולא עשה כרצונו יכה מכות רבות, ואשר לא ידע ועשה דברים אשר עליהם בן הכות הוא לא יכה כי אם מעט כי כל איש אשר נתן לו הרבה דרוש ידרש ממנו הרבה ואשר הפקידו בידו הרבה ישאלו מאתו יותר׃
Psaumes 68:31
יאתיו חשמנים מני מצרים כוש תריץ ידיו לאלהים׃
Psaumes 88:9
עיני דאבה מני עני קראתיך יהוה בכל יום שטחתי אליך כפי׃
Psaumes 143:6
פרשתי ידי אליך נפשי כארץ עיפה לך סלה׃