Job 5:18
כי הוא יכאיב ויחבש ימחץ וידו תרפינה׃
Job 9:4
חכם לבב ואמיץ כח מי הקשה אליו וישלם׃
Job 9:12
הן יחתף מי ישיבנו מי יאמר אליו מה תעשה׃
Job 9:13
אלוה לא ישיב אפו תחתו שחחו עזרי רהב׃
Job 12:14
הן יהרוס ולא יבנה יסגר על איש ולא יפתח׃
Job 34:29
והוא ישקט ומי ירשע ויסתר פנים ומי ישורנו ועל גוי ועל אדם יחד׃
Esaïe 41:27
ראשון לציון הנה הנם ולירושלם מבשר אתן׃
Daniel 4:35
וכל דארי ארעא כלה חשיבין וכמצביה עבד בחיל שמיא ודארי ארעא ולא איתי די ימחא בידה ויאמר לה מה עבדת׃
Job 38:8
ויסך בדלתים ים בגיחו מרחם יצא׃
Deutéronome 32:30
איכה ירדף אחד אלף ושנים יניסו רבבה אם לא כי צורם מכרם ויהוה הסגירם׃
Psaumes 31:8
ולא הסגרתני ביד אויב העמדת במרחב רגלי׃
Apocalypse 3:7
ואל מלאך קהל פילדלפיא כתב כה אמר הקדוש האמתי אשר בידו מפתח דוד הפתח ואין סגר והסגר ואין פתח׃