Ester 9:2-16
2
נקהלו היהודים בעריהם בכל מדינות המלך אחשורוש לשלח יד במבקשי רעתם ואיש לא עמד לפניהם כי נפל פחדם על כל העמים׃
3
וכל שרי המדינות והאחשדרפנים והפחות ועשי המלאכה אשר למלך מנשאים את היהודים כי נפל פחד מרדכי עליהם׃
4
כי גדול מרדכי בבית המלך ושמעו הולך בכל המדינות כי האיש מרדכי הולך וגדול׃
5
ויכו היהודים בכל איביהם מכת חרב והרג ואבדן ויעשו בשנאיהם כרצונם׃
6
ובשושן הבירה הרגו היהודים ואבד חמש מאות איש׃
7
ואת פרשנדתא ואת דלפון ואת אספתא׃
8
ואת פורתא ואת אדליא ואת ארידתא׃
9
ואת פרמשתא ואת אריסי ואת ארדי ואת ויזתא׃
10
עשרת בני המן בן המדתא צרר היהודים הרגו ובבזה לא שלחו את ידם׃
11
ביום ההוא בא מספר ההרוגים בשושן הבירה לפני המלך׃
12
ויאמר המלך לאסתר המלכה בשושן הבירה הרגו היהודים ואבד חמש מאות איש ואת עשרת בני המן בשאר מדינות המלך מה עשו ומה שאלתך וינתן לך ומה בקשתך עוד ותעש׃
13
ותאמר אסתר אם על המלך טוב ינתן גם מחר ליהודים אשר בשושן לעשות כדת היום ואת עשרת בני המן יתלו על העץ׃
14
ויאמר המלך להעשות כן ותנתן דת בשושן ואת עשרת בני המן תלו׃
15
ויקהלו היהודיים אשר בשושן גם ביום ארבעה עשר לחדש אדר ויהרגו בשושן שלש מאות איש ובבזה לא שלחו את ידם׃
16
ושאר היהודים אשר במדינות המלך נקהלו ועמד על נפשם ונוח מאיביהם והרג בשנאיהם חמשה ושבעים אלף ובבזה לא שלחו את ידם׃
Psaumes 37:14
חרב פתחו רשעים ודרכו קשתם להפיל עני ואביון לטבוח ישרי דרך׃
Psaumes 37:15
חרבם תבוא בלבם וקשתותם תשברנה׃
Psaumes 68:3
וצדיקים ישמחו יעלצו לפני אלהים וישישו בשמחה׃
Psaumes 137:8
בת בבל השדודה אשרי שישלם לך את גמולך שגמלת לנו׃
Psaumes 146:6-9
6
עשה שמים וארץ את הים ואת כל אשר בם השמר אמת לעולם׃
7
עשה משפט לעשוקים נתן לחם לרעבים יהוה מתיר אסורים׃
8
יהוה פקח עורים יהוה זקף כפופים יהוה אהב צדיקים׃
9
יהוה שמר את גרים יתום ואלמנה יעודד ודרך רשעים יעות׃
Ezechiel 39:10
ולא ישאו עצים מן השדה ולא יחטבו מן היערים כי בנשק יבערו אש ושללו את שלליהם ובזזו את בזזיהם נאם אדני יהוה׃
Ester 3:13
ונשלוח ספרים ביד הרצים אל כל מדינות המלך להשמיד להרג ולאבד את כל היהודים מנער ועד זקן טף ונשים ביום אחד בשלושה עשר לחדש שנים עשר הוא חדש אדר ושללם לבוז׃
Ester 9:10
עשרת בני המן בן המדתא צרר היהודים הרגו ובבזה לא שלחו את ידם׃
Ester 9:15
ויקהלו היהודיים אשר בשושן גם ביום ארבעה עשר לחדש אדר ויהרגו בשושן שלש מאות איש ובבזה לא שלחו את ידם׃
Ester 9:16
ושאר היהודים אשר במדינות המלך נקהלו ועמד על נפשם ונוח מאיביהם והרג בשנאיהם חמשה ושבעים אלף ובבזה לא שלחו את ידם׃
Esaïe 10:6
בגוי חנף אשלחנו ועל עם עברתי אצונו לשלל שלל ולבז בז ולשימו מרמס כחמר חוצות׃