1 Rois 21:4-6
4
ויבא אחאב אל ביתו סר וזעף על הדבר אשר דבר אליו נבות היזרעאלי ויאמר לא אתן לך את נחלת אבותי וישכב על מטתו ויסב את פניו ולא אכל לחם׃
5
ותבא אליו איזבל אשתו ותדבר אליו מה זה רוחך סרה ואינך אכל לחם׃
6
וידבר אליה כי אדבר אל נבות היזרעאלי ואמר לו תנה לי את כרמך בכסף או אם חפץ אתה אתנה לך כרם תחתיו ויאמר לא אתן לך את כרמי׃
Job 15:20
כל ימי רשע הוא מתחולל ומספר שנים נצפנו לעריץ׃
Job 18:4
טרף נפשו באפו הלמענך תעזב ארץ ויעתק צור ממקמו׃
Ecclesiaste 1:2
הבל הבלים אמר קהלת הבל הבלים הכל הבל׃
Ecclesiaste 1:14
ראיתי את כל המעשים שנעשו תחת השמש והנה הכל הבל ורעות רוח׃
Philippiens 4:11
ולא ממחסור אדבר כן כי למדתי להסתפק במה שיש לי׃
Philippiens 4:12
ידעתי לענות אף ידעתי להותיר מחנך אני בכל ענין ואופן הן לשבע הן לרעב הן להותיר הן לחסר׃