Néhémie 3:9
ועל ידם החזיק רפיה בן חור שר חצי פלך ירושלם׃
Néhémie 3:12
ועל ידו החזיק שלום בן הלוחש שר חצי פלך ירושלם הוא ובנותיו׃
Néhémie 3:14
ואת שער האשפות החזיק מלכיה בן רכב שר פלך בית הכרם הוא יבננו ויעמיד דלתתיו מנעליו ובריחיו׃
Josué 15:58
חלחול בית צור וגדור׃
1 Chroniques 2:45
ובן שמי מעון ומעון אבי בית צור׃
2 Chroniques 11:7
ואת בית צור ואת שוכו ואת עדלם׃
2 Chroniques 16:14
ויקברהו בקברתיו אשר כרה לו בעיר דויד וישכיבהו במשכב אשר מלא בשמים וזנים מרקחים במרקחת מעשה וישרפו לו שרפה גדולה עד למאד׃
Actes 2:29
אנשים אחים הניחו לי ואדברה באזני כלכם על דוד אבינו אשר גם מת גם נקבר וקבורתו אתנו היא עד היום הזה׃
2 Rois 20:20
ויתר דברי חזקיהו וכל גבורתו ואשר עשה את הברכה ואת התעלה ויבא את המים העירה הלא הם כתובים על ספר דברי הימים למלכי יהודה׃
Esaïe 7:3
ויאמר יהוה אל ישעיהו צא נא לקראת אחז אתה ושאר ישוב בנך אל קצה תעלת הברכה העליונה אל מסלת שדה כובס׃
Esaïe 22:11
ומקוה עשיתם בין החמתים למי הברכה הישנה ולא הבטתם אל עשיה ויצרה מרחוק לא ראיתם׃
1 Rois 14:27
ויעש המלך רחבעם תחתם מגני נחשת והפקיד על יד שרי הרצים השמרים פתח בית המלך׃
1 Rois 14:28
ויהי מדי בא המלך בית יהוה ישאום הרצים והשיבום אל תא הרצים׃
2 Chroniques 12:10
ויעש המלך רחבעם תחתיהם מגני נחשת והפקיד על יד שרי הרצים השמרים פתח בית המלך׃
2 Chroniques 12:11
ויהי מדי בוא המלך בית יהוה באו הרצים ונשאום והשבום אל תא הרצים׃
Cantique des Cantiques 3:7
הנה מטתו שלשלמה ששים גברים סביב לה מגברי ישראל׃