Néhémie 2:4
ויאמר לי המלך על מה זה אתה מבקש ואתפלל אל אלהי השמים׃
2 Chroniques 26:5
ויהי לדרש אלהים בימי זכריהו המבין בראת האלהים ובימי דרשו את יהוה הצליחו האלהים׃
Psaumes 20:5
נרננה בישועתך ובשם אלהינו נדגל ימלא יהוה כל משאלותיך׃
Psaumes 35:27
ירנו וישמחו חפצי צדקי ויאמרו תמיד יגדל יהוה החפץ שלום עבדו׃
Psaumes 102:13
אתה תקום תרחם ציון כי עת לחננה כי בא מועד׃
Psaumes 102:14
כי רצו עבדיך את אבניה ואת עפרה יחננו׃
Psaumes 122:6
שאלו שלום ירושלם ישליו אהביך׃
Ecclesiaste 7:18
טוב אשר תאחז בזה וגם מזה אל תנח את ידך כי ירא אלהים יצא את כלם׃
Esdras 4:3
ויאמר להם זרבבל וישוע ושאר ראשי האבות לישראל לא לכם ולנו לבנות בית לאלהינו כי אנחנו יחד נבנה ליהוה אלהי ישראל כאשר צונו המלך כורש מלך פרס׃
Actes 8:21
אין לך חלק וגורל בדבר הזה כי לבבך איננו ישר לפני האלהים׃
Exode 28:29
ונשא אהרן את שמות בני ישראל בחשן המשפט על לבו בבאו אל הקדש לזכרן לפני יהוה תמיד׃
Lévitique 2:2
והביאה אל בני אהרן הכהנים וקמץ משם מלא קמצו מסלתה ומשמנה על כל לבנתה והקטיר הכהן את אזכרתה המזבחה אשה ריח ניחח ליהוה׃
Lévitique 24:7
ונתת על המערכת לבנה זכה והיתה ללחם לאזכרה אשה ליהוה׃
Nombres 10:10
וביום שמחתכם ובמועדיכם ובראשי חדשיכם ותקעתם בחצצרת על עלתיכם ועל זבחי שלמיכם והיו לכם לזכרון לפני אלהיכם אני יהוה אלהיכם׃
Esaïe 56:5
ונתתי להם בביתי ובחומתי יד ושם טוב מבנים ומבנות שם עולם אתן לו אשר לא יכרת׃
Zacharie 6:14
והעטרת תהיה לחלם ולטוביה ולידעיה ולחן בן צפניה לזכרון בהיכל יהוה׃
Actes 10:4
ויבט אליו ויירא ויאמר מה זה אדני ויאמר אליו תפלותיך וצדקותיך עלו לזכרון לפני האלהים׃
Actes 10:31
ויאמר קרניליוס נשמעה תפלתך וצדקותיך היו לזכרון לפני האלהים׃