Lévitique 1:3-5
3
אם עלה קרבנו מן הבקר זכר תמים יקריבנו אל פתח אהל מועד יקריב אתו לרצנו לפני יהוה׃
4
וסמך ידו על ראש העלה ונרצה לו לכפר עליו׃
5
ושחט את בן הבקר לפני יהוה והקריבו בני אהרן הכהנים את הדם וזרקו את הדם על המזבח סביב אשר פתח אהל מועד׃
Lévitique 1:10-5
Lévitique 9:2
ויאמר אל אהרן קח לך עגל בן בקר לחטאת ואיל לעלה תמימם והקרב לפני יהוה׃
Psaumes 50:9-13
9
לא אקח מביתך פר ממכלאתיך עתודים׃
10
כי לי כל חיתו יער בהמות בהררי אלף׃
11
ידעתי כל עוף הרים וזיז שדי עמדי׃
12
אם ארעב לא אמר לך כי לי תבל ומלאה׃
13
האוכל בשר אבירים ודם עתודים אשתה׃
Exode 29:38-42
38
וזה אשר תעשה על המזבח כבשים בני שנה שנים ליום תמיד׃
39
את הכבש האחד תעשה בבקר ואת הכבש השני תעשה בין הערבים׃
40
ועשרן סלת בלול בשמן כתית רבע ההין ונסך רבעית ההין יין לכבש האחד׃
41
ואת הכבש השני תעשה בין הערבים כמנחת הבקר וכנסכה תעשה לה לריח ניחח אשה ליהוה׃
42
עלת תמיד לדרתיכם פתח אהל מועד לפני יהוה אשר אועד לכם שמה לדבר אליך שם׃
Nombres 28:1-29
1
וידבר יהוה אל משה לאמר׃
2
צו את בני ישראל ואמרת אלהם את קרבני לחמי לאשי ריח ניחחי תשמרו להקריב לי במועדו׃
3
ואמרת להם זה האשה אשר תקריבו ליהוה כבשים בני שנה תמימם שנים ליום עלה תמיד׃
4
את הכבש אחד תעשה בבקר ואת הכבש השני תעשה בין הערבים׃
5
ועשירית האיפה סלת למנחה בלולה בשמן כתית רביעת ההין׃
6
עלת תמיד העשיה בהר סיני לריח ניחח אשה ליהוה׃
7
ונסכו רביעת ההין לכבש האחד בקדש הסך נסך שכר ליהוה׃
8
ואת הכבש השני תעשה בין הערבים כמנחת הבקר וכנסכו תעשה אשה ריח ניחח ליהוה׃
9
וביום השבת שני כבשים בני שנה תמימם ושני עשרנים סלת מנחה בלולה בשמן ונסכו׃
10
עלת שבת בשבתו על עלת התמיד ונסכה׃
11
ובראשי חדשיכם תקריבו עלה ליהוה פרים בני בקר שנים ואיל אחד כבשים בני שנה שבעה תמימם׃
12
ושלשה עשרנים סלת מנחה בלולה בשמן לפר האחד ושני עשרנים סלת מנחה בלולה בשמן לאיל האחד׃
13
ועשרן עשרון סלת מנחה בלולה בשמן לכבש האחד עלה ריח ניחח אשה ליהוה׃
14
ונסכיהם חצי ההין יהיה לפר ושלישת ההין לאיל ורביעת ההין לכבש יין זאת עלת חדש בחדשו לחדשי השנה׃
15
ושעיר עזים אחד לחטאת ליהוה על עלת התמיד יעשה ונסכו׃
16
ובחדש הראשון בארבעה עשר יום לחדש פסח ליהוה׃
17
ובחמשה עשר יום לחדש הזה חג שבעת ימים מצות יאכל׃
18
ביום הראשון מקרא קדש כל מלאכת עבדה לא תעשו׃
19
והקרבתם אשה עלה ליהוה פרים בני בקר שנים ואיל אחד ושבעה כבשים בני שנה תמימם יהיו לכם׃
20
ומנחתם סלת בלולה בשמן שלשה עשרנים לפר ושני עשרנים לאיל תעשו׃
21
עשרון עשרון תעשה לכבש האחד לשבעת הכבשים׃
22
ושעיר חטאת אחד לכפר עליכם׃
23
מלבד עלת הבקר אשר לעלת התמיד תעשו את אלה׃
24
כאלה תעשו ליום שבעת ימים לחם אשה ריח ניחח ליהוה על עולת התמיד יעשה ונסכו׃
25
וביום השביעי מקרא קדש יהיה לכם כל מלאכת עבדה לא תעשו׃
26
וביום הבכורים בהקריבכם מנחה חדשה ליהוה בשבעתיכם מקרא קדש יהיה לכם כל מלאכת עבדה לא תעשו׃
27
והקרבתם עולה לריח ניחח ליהוה פרים בני בקר שנים איל אחד שבעה כבשים בני שנה׃
28
ומנחתם סלת בלולה בשמן שלשה עשרנים לפר האחד שני עשרנים לאיל האחד׃
29
עשרון עשרון לכבש האחד לשבעת הכבשים׃
Lévitique 2:1-16
1
ונפש כי תקריב קרבן מנחה ליהוה סלת יהיה קרבנו ויצק עליה שמן ונתן עליה לבנה׃
2
והביאה אל בני אהרן הכהנים וקמץ משם מלא קמצו מסלתה ומשמנה על כל לבנתה והקטיר הכהן את אזכרתה המזבחה אשה ריח ניחח ליהוה׃
3
והנותרת מן המנחה לאהרן ולבניו קדש קדשים מאשי יהוה׃
4
וכי תקרב קרבן מנחה מאפה תנור סלת חלות מצת בלולת בשמן ורקיקי מצות משחים בשמן׃
5
ואם מנחה על המחבת קרבנך סלת בלולה בשמן מצה תהיה׃
6
פתות אתה פתים ויצקת עליה שמן מנחה הוא׃
7
ואם מנחת מרחשת קרבנך סלת בשמן תעשה׃
8
והבאת את המנחה אשר יעשה מאלה ליהוה והקריבה אל הכהן והגישה אל המזבח׃
9
והרים הכהן מן המנחה את אזכרתה והקטיר המזבחה אשה ריח ניחח ליהוה׃
10
והנותרת מן המנחה לאהרן ולבניו קדש קדשים מאשי יהוה׃
11
כל המנחה אשר תקריבו ליהוה לא תעשה חמץ כי כל שאר וכל דבש לא תקטירו ממנו אשה ליהוה׃
12
קרבן ראשית תקריבו אתם ליהוה ואל המזבח לא יעלו לריח ניחח׃
13
וכל קרבן מנחתך במלח תמלח ולא תשבית מלח ברית אלהיך מעל מנחתך על כל קרבנך תקריב מלח׃
14
ואם תקריב מנחת בכורים ליהוה אביב קלוי באש גרש כרמל תקריב את מנחת בכוריך׃
15
ונתת עליה שמן ושמת עליה לבנה מנחה הוא׃
16
והקטיר הכהן את אזכרתה מגרשה ומשמנה על כל לבנתה אשה ליהוה׃
Nombres 15:4-31
4
והקריב המקריב קרבנו ליהוה מנחה סלת עשרון בלול ברבעית ההין שמן׃
5
ויין לנסך רביעית ההין תעשה על העלה או לזבח לכבש האחד׃
6
או לאיל תעשה מנחה סלת שני עשרנים בלולה בשמן שלשית ההין׃
7
ויין לנסך שלשית ההין תקריב ריח ניחח ליהוה׃
8
וכי תעשה בן בקר עלה או זבח לפלא נדר או שלמים ליהוה׃
9
והקריב על בן הבקר מנחה סלת שלשה עשרנים בלול בשמן חצי ההין׃
10
ויין תקריב לנסך חצי ההין אשה ריח ניחח ליהוה׃
11
ככה יעשה לשור האחד או לאיל האחד או לשה בכבשים או בעזים׃
12
כמספר אשר תעשו ככה תעשו לאחד כמספרם׃
13
כל האזרח יעשה ככה את אלה להקריב אשה ריח ניחח ליהוה׃
14
וכי יגור אתכם גר או אשר בתוככם לדרתיכם ועשה אשה ריח ניחח ליהוה כאשר תעשו כן יעשה׃
15
הקהל חקה אחת לכם ולגר הגר חקת עולם לדרתיכם ככם כגר יהיה לפני יהוה׃
16
תורה אחת ומשפט אחד יהיה לכם ולגר הגר אתכם׃
17
וידבר יהוה אל משה לאמר׃
18
דבר אל בני ישראל ואמרת אלהם בבאכם אל הארץ אשר אני מביא אתכם שמה׃
19
והיה באכלכם מלחם הארץ תרימו תרומה ליהוה׃
20
ראשית ערסתכם חלה תרימו תרומה כתרומת גרן כן תרימו אתה׃
21
מראשית ערסתיכם תתנו ליהוה תרומה לדרתיכם׃
22
וכי תשגו ולא תעשו את כל המצות האלה אשר דבר יהוה אל משה׃
23
את כל אשר צוה יהוה אליכם ביד משה מן היום אשר צוה יהוה והלאה לדרתיכם׃
24
והיה אם מעיני העדה נעשתה לשגגה ועשו כל העדה פר בן בקר אחד לעלה לריח ניחח ליהוה ומנחתו ונסכו כמשפט ושעיר עזים אחד לחטת׃
25
וכפר הכהן על כל עדת בני ישראל ונסלח להם כי שגגה הוא והם הביאו את קרבנם אשה ליהוה וחטאתם לפני יהוה על שגגתם׃
26
ונסלח לכל עדת בני ישראל ולגר הגר בתוכם כי לכל העם בשגגה׃
27
ואם נפש אחת תחטא בשגגה והקריבה עז בת שנתה לחטאת׃
28
וכפר הכהן על הנפש השגגת בחטאה בשגגה לפני יהוה לכפר עליו ונסלח לו׃
29
האזרח בבני ישראל ולגר הגר בתוכם תורה אחת יהיה לכם לעשה בשגגה׃
30
והנפש אשר תעשה ביד רמה מן האזרח ומן הגר את יהוה הוא מגדף ונכרתה הנפש ההוא מקרב עמה׃
31
כי דבר יהוה בזה ואת מצותו הפר הכרת תכרת הנפש ההוא עונה בה׃
1 Chroniques 9:29
ומהם ממנים על הכלים ועל כל כלי הקדש ועל הסלת והיין והשמן והלבונה והבשמים׃
Lévitique 2:13
וכל קרבן מנחתך במלח תמלח ולא תשבית מלח ברית אלהיך מעל מנחתך על כל קרבנך תקריב מלח׃
Marc 9:49
כי כל איש באש ימלח וכל קרבן במלח ימלח׃
Esaïe 49:23
והיו מלכים אמניך ושרותיהם מיניקתיך אפים ארץ ישתחוו לך ועפר רגליך ילחכו וידעת כי אני יהוה אשר לא יבשו קוי׃