Esdras 4:17
פתגמא שלח מלכא על רחום בעל טעם ושמשי ספרא ושאר כנותהון די יתבין בשמרין ושאר עבר נהרה שלם וכעת׃
Daniel 3:9
ענו ואמרין לנבוכדנצר מלכא מלכא לעלמין חיי׃
Daniel 4:1
נבוכדנצר מלכא לכל עממיא אמיא ולשניא די דארין בכל ארעא שלמכון ישגא׃
Daniel 6:21
אדין דניאל עם מלכא מלל מלכא לעלמין חיי׃
Jean 14:27
שלום אניח לכם את שלומי אתן לכם לא כאשר יתן העולם אנכי נתן לכם אל יבהל לבבכם ואל יחת׃
2 Thessaloniciens 3:16
והוא אדון השלום הוא יתן לכם את השלום תמיד ובכל פנים׃