Nombres 7:13
וקרבנו קערת כסף אחת שלשים ומאה משקלה מזרק אחד כסף שבעים שקל בשקל הקדש שניהם מלאים סלת בלולה בשמן למנחה׃
Nombres 7:19-89
19
הקרב את קרבנו קערת כסף אחת שלשים ומאה משקלה מזרק אחד כסף שבעים שקל בשקל הקדש שניהם מלאים סלת בלולה בשמן למנחה׃
20
כף אחת עשרה זהב מלאה קטרת׃
21
פר אחד בן בקר איל אחד כבש אחד בן שנתו לעלה׃
22
שעיר עזים אחד לחטאת׃
23
ולזבח השלמים בקר שנים אילם חמשה עתודים חמשה כבשים בני שנה חמשה זה קרבן נתנאל בן צוער׃
24
ביום השלישי נשיא לבני זבולן אליאב בן חלן׃
25
קרבנו קערת כסף אחת שלשים ומאה משקלה מזרק אחד כסף שבעים שקל בשקל הקדש שניהם מלאים סלת בלולה בשמן למנחה׃
26
כף אחת עשרה זהב מלאה קטרת׃
27
פר אחד בן בקר איל אחד כבש אחד בן שנתו לעלה׃
28
שעיר עזים אחד לחטאת׃
29
ולזבח השלמים בקר שנים אילם חמשה עתדים חמשה כבשים בני שנה חמשה זה קרבן אליאב בן חלן׃
30
ביום הרביעי נשיא לבני ראובן אליצור בן שדיאור׃
31
קרבנו קערת כסף אחת שלשים ומאה משקלה מזרק אחד כסף שבעים שקל בשקל הקדש שניהם מלאים סלת בלולה בשמן למנחה׃
32
כף אחת עשרה זהב מלאה קטרת׃
33
פר אחד בן בקר איל אחד כבש אחד בן שנתו לעלה׃
34
שעיר עזים אחד לחטאת׃
35
ולזבח השלמים בקר שנים אילם חמשה עתדים חמשה כבשים בני שנה חמשה זה קרבן אליצור בן שדיאור׃
36
ביום החמישי נשיא לבני שמעון שלמיאל בן צורישדי׃
37
קרבנו קערת כסף אחת שלשים ומאה משקלה מזרק אחד כסף שבעים שקל בשקל הקדש שניהם מלאים סלת בלולה בשמן למנחה׃
38
כף אחת עשרה זהב מלאה קטרת׃
39
פר אחד בן בקר איל אחד כבש אחד בן שנתו לעלה׃
40
שעיר עזים אחד לחטאת׃
41
ולזבח השלמים בקר שנים אילם חמשה עתדים חמשה כבשים בני שנה חמשה זה קרבן שלמיאל בן צורישדי׃
42
ביום הששי נשיא לבני גד אליסף בן דעואל׃
43
קרבנו קערת כסף אחת שלשים ומאה משקלה מזרק אחד כסף שבעים שקל בשקל הקדש שניהם מלאים סלת בלולה בשמן למנחה׃
44
כף אחת עשרה זהב מלאה קטרת׃
45
פר אחד בן בקר איל אחד כבש אחד בן שנתו לעלה׃
46
שעיר עזים אחד לחטאת׃
47
ולזבח השלמים בקר שנים אילם חמשה עתדים חמשה כבשים בני שנה חמשה זה קרבן אליסף בן דעואל׃
48
ביום השביעי נשיא לבני אפרים אלישמע בן עמיהוד׃
49
קרבנו קערת כסף אחת שלשים ומאה משקלה מזרק אחד כסף שבעים שקל בשקל הקדש שניהם מלאים סלת בלולה בשמן למנחה׃
50
כף אחת עשרה זהב מלאה קטרת׃
51
פר אחד בן בקר איל אחד כבש אחד בן שנתו לעלה׃
52
שעיר עזים אחד לחטאת׃
53
ולזבח השלמים בקר שנים אילם חמשה עתדים חמשה כבשים בני שנה חמשה זה קרבן אלישמע בן עמיהוד׃
54
ביום השמיני נשיא לבני מנשה גמליאל בן פדהצור׃
55
קרבנו קערת כסף אחת שלשים ומאה משקלה מזרק אחד כסף שבעים שקל בשקל הקדש שניהם מלאים סלת בלולה בשמן למנחה׃
56
כף אחת עשרה זהב מלאה קטרת׃
57
פר אחד בן בקר איל אחד כבש אחד בן שנתו לעלה׃
58
שעיר עזים אחד לחטאת׃
59
ולזבח השלמים בקר שנים אילם חמשה עתדים חמשה כבשים בני שנה חמשה זה קרבן גמליאל בן פדהצור׃
60
ביום התשיעי נשיא לבני בנימן אבידן בן גדעני׃
61
קרבנו קערת כסף אחת שלשים ומאה משקלה מזרק אחד כסף שבעים שקל בשקל הקדש שניהם מלאים סלת בלולה בשמן למנחה׃
62
כף אחת עשרה זהב מלאה קטרת׃
63
פר אחד בן בקר איל אחד כבש אחד בן שנתו לעלה׃
64
שעיר עזים אחד לחטאת׃
65
ולזבח השלמים בקר שנים אילם חמשה עתדים חמשה כבשים בני שנה חמשה זה קרבן אבידן בן גדעני׃
66
ביום העשירי נשיא לבני דן אחיעזר בן עמישדי׃
67
קרבנו קערת כסף אחת שלשים ומאה משקלה מזרק אחד כסף שבעים שקל בשקל הקדש שניהם מלאים סלת בלולה בשמן למנחה׃
68
כף אחת עשרה זהב מלאה קטרת׃
69
פר אחד בן בקר איל אחד כבש אחד בן שנתו לעלה׃
70
שעיר עזים אחד לחטאת׃
71
ולזבח השלמים בקר שנים אילם חמשה עתדים חמשה כבשים בני שנה חמשה זה קרבן אחיעזר בן עמישדי׃
72
ביום עשתי עשר יום נשיא לבני אשר פגעיאל בן עכרן׃
73
קרבנו קערת כסף אחת שלשים ומאה משקלה מזרק אחד כסף שבעים שקל בשקל הקדש שניהם מלאים סלת בלולה בשמן למנחה׃
74
כף אחת עשרה זהב מלאה קטרת׃
75
פר אחד בן בקר איל אחד כבש אחד בן שנתו לעלה׃
76
שעיר עזים אחד לחטאת׃
77
ולזבח השלמים בקר שנים אילם חמשה עתדים חמשה כבשים בני שנה חמשה זה קרבן פגעיאל בן עכרן׃
78
ביום שנים עשר יום נשיא לבני נפתלי אחירע בן עינן׃
79
קרבנו קערת כסף אחת שלשים ומאה משקלה מזרק אחד כסף שבעים שקל בשקל הקדש שניהם מלאים סלת בלולה בשמן למנחה׃
80
כף אחת עשרה זהב מלאה קטרת׃
81
פר אחד בן בקר איל אחד כבש אחד בן שנתו לעלה׃
82
שעיר עזים אחד לחטאת׃
83
ולזבח השלמים בקר שנים אילם חמשה עתדים חמשה כבשים בני שנה חמשה זה קרבן אחירע בן עינן׃
84
זאת חנכת המזבח ביום המשח אתו מאת נשיאי ישראל קערת כסף שתים עשרה מזרקי כסף שנים עשר כפות זהב שתים עשרה׃
85
שלשים ומאה הקערה האחת כסף ושבעים המזרק האחד כל כסף הכלים אלפים וארבע מאות בשקל הקדש׃
86
כפות זהב שתים עשרה מלאת קטרת עשרה עשרה הכף בשקל הקדש כל זהב הכפות עשרים ומאה׃
87
כל הבקר לעלה שנים עשר פרים אילם שנים עשר כבשים בני שנה שנים עשר ומנחתם ושעירי עזים שנים עשר לחטאת׃
88
וכל בקר זבח השלמים עשרים וארבעה פרים אילם ששים עתדים ששים כבשים בני שנה ששים זאת חנכת המזבח אחרי המשח אתו׃
89
ובבא משה אל אהל מועד לדבר אתו וישמע את הקול מדבר אליו מעל הכפרת אשר על ארן העדת מבין שני הכרבים וידבר אליו׃
1 Rois 7:50
והספות והמזמרות והמזרקות והכפות והמחתות זהב סגור והפתות לדלתות הבית הפנימי לקדש הקדשים לדלתי הבית להיכל זהב׃
2 Chroniques 4:8
ויעש שלחנות עשרה וינח בהיכל חמשה מימין וחמשה משמאול ויעש מזרקי זהב מאה׃
2 Chroniques 4:11
ויעש חורם את הסירות ואת היעים ואת המזרקות ויכל חירם לעשות את המלאכה אשר עשה למלך שלמה בבית האלהים׃
2 Chroniques 4:21
והפרח והנרות והמלקחים זהב הוא מכלות זהב׃
2 Chroniques 4:22
והמזמרות והמזרקות והכפות והמחתות זהב סגור ופתח הבית דלתותיו הפנימיות לקדש הקדשים ודלתי הבית להיכל זהב׃
2 Chroniques 24:14
וככלותם הביאו לפני המלך ויהוידע את שאר הכסף ויעשהו כלים לבית יהוה כלי שרת והעלות וכפות וכלי זהב וכסף ויהיו מעלים עלות בבית יהוה תמיד כל ימי יהוידע׃
Matthieu 14:8
ואמה שמה את הדברים בפיה ותשאל לאמר תנה לי פה בקערה את ראש יוחנן המטביל׃
Matthieu 10:29-31
29
הלא תמכרנה שתי צפרים באסר ואחת מהנה לא תפול ארצה מבלעדי אביכם׃
30
ואתם גם שערות ראשכם נמנות כלן׃
31
לכן אל תיראו הנכם יקרים מצפרים רבות׃