Romains 9:23
להודיע גם את עשר כבודו על כלי החנינה אשר יעדם לכבוד׃
2 Timothée 2:19-21
19
אך איתן הוא יסוד האלהים וזה חותמו ידע יהוה את אשר לו ועוד יסור מעול כל הקורא את שם המשיח׃
20
כי בבית גדול לא כלי זהב וכסף בלבד אלא גם של עץ ושל חרש ומהם לכבוד ומהם לבזיון׃
21
והנה אם טהר איש את נפשו מאלה יהיה כלי לכבוד מקדש ומועיל לבעל הבית מוכן לכל מעשה טוב׃
Matthieu 1:11
ויאשיהו הוליד את יכניהו ואת אחיו לעת גלות בבל׃
Matthieu 1:12
ואחרי גלותם בבלה הוליד יכניה את שאלתיאל ושאלתיאל הוליד את זרבבל׃