2 Chroniques 32:13-17
13
הלא תדעו מה עשיתי אני ואבותי לכל עמי הארצות היכול יכלו אלהי גוי הארצות להציל את ארצם מידי׃
14
מי בכל אלהי הגוים האלה אשר החרימו אבותי אשר יכול להציל את עמו מידי כי יוכל אלהיכם להציל אתכם מידי׃
15
ועתה אל ישיא אתכם חזקיהו ואל יסית אתכם כזאת ואל תאמינו לו כי לא יוכל כל אלוה כל גוי וממלכה להציל עמו מידי ומיד אבותי אף כי אלהיכם לא יצילו אתכם מידי׃
16
ועוד דברו עבדיו על יהוה האלהים ועל יחזקיהו עבדו׃
17
וספרים כתב לחרף ליהוה אלהי ישראל ולאמר עליו לאמר כאלהי גוי הארצות אשר לא הצילו עמם מידי כן לא יציל אלהי יחזקיהו עמו מידי׃
1 Samuel 17:36
גם את הארי גם הדוב הכה עבדך והיה הפלשתי הערל הזה כאחד מהם כי חרף מערכת אלהים חיים׃
Job 15:25
כי נטה אל אל ידו ואל שדי יתגבר׃
Job 15:26
ירוץ אליו בצואר בעבי גבי מגניו׃
Psaumes 10:13
על מה נאץ רשע אלהים אמר בלבו לא תדרש׃
Psaumes 10:14
ראתה כי אתה עמל וכעס תביט לתת בידך עליך יעזב חלכה יתום אתה היית עוזר׃
Psaumes 73:8-11
8
ימיקו וידברו ברע עשק ממרום ידברו׃
9
שתו בשמים פיהם ולשונם תהלך בארץ׃
10
לכן ישיב עמו הלם ומי מלא ימצו למו׃
11
ואמרו איכה ידע אל ויש דעה בעליון׃
Psaumes 139:19
אם תקטל אלוה רשע ואנשי דמים סורו מני׃
Psaumes 139:20
אשר יאמרך למזמה נשא לשוא עריך׃
2 Chroniques 6:6
ואבחר בירושלם להיות שמי שם ואבחר בדויד להיות על עמי ישראל׃
Psaumes 76:1
למנצח בנגינת מזמור לאסף שיר נודע ביהודה אלהים בישראל גדול שמו׃
Psaumes 76:2
ויהי בשלם סכו ומעונתו בציון׃
Psaumes 78:68
ויבחר את שבט יהודה את הר ציון אשר אהב׃
Psaumes 87:1-3
1
לבני קרח מזמור שיר יסודתו בהררי קדש׃
2
אהב יהוה שערי ציון מכל משכנות יעקב׃
3
נכבדות מדבר בך עיר האלהים סלה׃
Psaumes 132:13
כי בחר יהוה בציון אוה למושב לו׃
Psaumes 132:14
זאת מנוחתי עדי עד פה אשב כי אותיה׃
Esaïe 14:32
ומה יענה מלאכי גוי כי יהוה יסד ציון ובה יחסו עניי עמו׃
Hébreux 12:22
כי אם באתם אל הר ציון ואל עיר אלהים חיים אל ירושלים שבשמים׃
Deutéronome 4:28
ועבדתם שם אלהים מעשה ידי אדם עץ ואבן אשר לא יראון ולא ישמעון ולא יאכלון ולא יריחן׃
Deutéronome 27:15
ארור האיש אשר יעשה פסל ומסכה תועבת יהוה מעשה ידי חרש ושם בסתר וענו כל העם ואמרו אמן׃
2 Rois 19:18
ונתנו את אלהיהם באש כי לא אלהים המה כי אם מעשה ידי אדם עץ ואבן ויאבדום׃
Psaumes 135:15-18
15
עצבי הגוים כסף וזהב מעשה ידי אדם׃
16
פה להם ולא ידברו עינים להם ולא יראו׃
17
אזנים להם ולא יאזינו אף אין יש רוח בפיהם׃
18
כמוהם יהיו עשיהם כל אשר בטח בהם׃
Esaïe 2:8
ותמלא ארצו אלילים למעשה ידיו ישתחוו לאשר עשו אצבעתיו׃
Esaïe 37:19
ונתן את אלהיהם באש כי לא אלהים המה כי אם מעשה ידי אדם עץ ואבן ויאבדום׃
Esaïe 44:16-20
16
חציו שרף במו אש על חציו בשר יאכל יצלה צלי וישבע אף יחם ויאמר האח חמותי ראיתי אור׃
17
ושאריתו לאל עשה לפסלו יסגוד לו וישתחו ויתפלל אליו ויאמר הצילני כי אלי אתה׃
18
לא ידעו ולא יבינו כי טח מראות עיניהם מהשכיל לבתם׃
19
ולא ישיב אל לבו ולא דעת ולא תבונה לאמר חציו שרפתי במו אש ואף אפיתי על גחליו לחם אצלה בשר ואכל ויתרו לתועבה אעשה לבול עץ אסגוד׃
20
רעה אפר לב הותל הטהו ולא יציל את נפשו ולא יאמר הלוא שקר בימיני׃
Jérémie 1:16
ודברתי משפטי אותם על כל רעתם אשר עזבוני ויקטרו לאלהים אחרים וישתחוו למעשי ידיהם׃
Jérémie 10:3
כי חקות העמים הבל הוא כי עץ מיער כרתו מעשה ידי חרש במעצד׃
Jérémie 10:9
כסף מרקע מתרשיש יובא וזהב מאופז מעשה חרש וידי צורף תכלת וארגמן לבושם מעשה חכמים כלם׃
Jérémie 32:30
כי היו בני ישראל ובני יהודה אך עשים הרע בעיני מנערתיהם כי בני ישראל אך מכעסים אתי במעשה ידיהם נאם יהוה׃
Osée 8:5
זנח עגלך שמרון חרה אפי בם עד מתי לא יוכלו נקין׃
Osée 8:6
כי מישראל והוא חרש עשהו ולא אלהים הוא כי שבבים יהיה עגל שמרון׃