2 Chroniques 18:10
ויעש לו צדקיהו בן כנענה קרני ברזל ויאמר כה אמר יהוה באלה תנגח את ארם עד כלותם׃
1 Rois 22:23-25
23
ועתה הנה נתן יהוה רוח שקר בפי כל נביאיך אלה ויהוה דבר עליך רעה׃
24
ויגש צדקיהו בן כנענה ויכה את מיכיהו על הלחי ויאמר אי זה עבר רוח יהוה מאתי לדבר אותך׃
25
ויאמר מיכיהו הנך ראה ביום ההוא אשר תבא חדר בחדר להחבה׃
Esaïe 50:5
אדני יהוה פתח לי אזן ואנכי לא מריתי אחור לא נסוגתי׃
Esaïe 50:6
גוי נתתי למכים ולחיי למרטים פני לא הסתרתי מכלמות ורק׃
Jérémie 20:2
ויכה פשחור את ירמיהו הנביא ויתן אתו על המהפכת אשר בשער בנימן העליון אשר בבית יהוה׃
Lamentations 3:30
יתן למכהו לחי ישבע בחרפה׃
Michée 5:1
עתה תתגדדי בת גדוד מצור שם עלינו בשבט יכו על הלחי את שפט ישראל׃
Matthieu 26:67
וירקו בפניו ויכהו באגרוף ואחרים הכהו על הלחי׃
Marc 14:65
ויחלו מהם לרק בו ויחפו את פניו ויכהו באגרף ויאמרו אליו הנבא והמשרתים הכאיבהו בהכותם אותו על הלחי׃
Jean 18:22
ויהי כדברו הדברים האלה ויך אחד המשרתים העמד שמה את ישוע על הלחי ויאמר הכזאת תענה את הכהן הגדול׃
Jean 18:23
ויען אותו ישוע אם רעה דברתי תנה עד כי רעה היא ואם טוב מדוע תסטרני׃
Actes 23:2
ויצו חנניה הכהן הגדול את העמדים עליו להכותו על פיו׃
Actes 23:3
ויאמר אליו פולוס יככה אלהים הקיר המסיד האמנם ישב אתה לדין אתי כתורה ואתה מצוה להכותי שלא כתורה׃
Jérémie 29:26
יהוה נתנך כהן תחת יהוידע הכהן להיות פקדים בית יהוה לכל איש משגע ומתנבא ונתתה אתו אל המהפכת ואל הצינק׃
Jérémie 29:27
ועתה למה לא גערת בירמיהו הענתתי המתנבא לכם׃
Matthieu 26:67
וירקו בפניו ויכהו באגרוף ואחרים הכהו על הלחי׃
Matthieu 26:68
ויאמרו הנבא לנו המשיח מי הוא המכה אותך׃
Jean 9:40
ואשר היו עמו מן הפרושים שמעו דבריו ויאמרו אליו הגם אנחנו עורים׃
Jean 9:41
ויאמר אליהם אם עורים הייתם לא היה בכם חטא ועתה כי אמרתם פקחים אנחנו חטאתכם תעמד׃