1 Chroniques 24:5
ויחלקום בגורלות אלה עם אלה כי היו שרי קדש ושרי האלהים מבני אלעזר ובבני איתמר׃
Lévitique 16:8
ונתן אהרן על שני השעירם גורלות גורל אחד ליהוה וגורל אחד לעזאזל׃
1 Samuel 14:41
ויאמר שאול אל יהוה אלהי ישראל הבה תמים וילכד יונתן ושאול והעם יצאו׃
1 Samuel 14:42
ויאמר שאול הפילו ביני ובין יונתן בני וילכד יונתן׃
Proverbes 16:33
בחיק יוטל את הגורל ומיהוה כל משפטו׃
Actes 1:26
ויפילו גורלות ויפל הגורל על מתיה ויספח אל עשתי עשר השליחים׃
1 Chroniques 24:31
ויפילו גם הם גורלות לעמת אחיהם בני אהרן לפני דויד המלך וצדוק ואחימלך וראשי האבות לכהנים וללוים אבות הראש לעמת אחיו הקטן׃
1 Chroniques 26:13
ויפילו גורלות כקטן כגדול לבית אבותם לשער ושער׃
1 Chroniques 26:16
לשפים ולחסה למערב עם שער שלכת במסלה העולה משמר לעמת משמר׃
Néhémie 12:24
וראשי הלוים חשביה שרביה וישוע בן קדמיאל ואחיהם לנגדם להלל להודות במצות דויד איש האלהים משמר לעמת משמר׃
1 Chroniques 15:22
וכנניהו שר הלוים במשא יסר במשא כי מבין הוא׃
2 Chroniques 23:13
ותרא והנה המלך עומד על עמודו במבוא והשרים והחצצרות על המלך וכל עם הארץ שמח ותוקע בחצצרות והמשוררים בכלי השיר ומודיעים להלל ותקרע עתליהו את בגדיה ותאמר קשר קשר׃