1 Chroniques 6:33
ואלה העמדים ובניהם מבני הקהתי הימן המשורר בן יואל בן שמואל׃
1 Chroniques 15:17
ויעמידו הלוים את הימן בן יואל ומן אחיו אסף בן ברכיהו ומן בני מררי אחיהם איתן בן קושיהו׃
1 Chroniques 15:19
והמשררים הימן אסף ואיתן במצלתים נחשת להשמיע׃
1 Chroniques 16:41
ועמהם הימן וידותון ושאר הברורים אשר נקבו בשמות להדות ליהוה כי לעולם חסדו׃
1 Chroniques 16:42
ועמהם הימן וידותון חצצרות ומצלתים למשמיעים וכלי שיר האלהים ובני ידותון לשער׃
Psaumes 88:1
שיר מזמור לבני קרח למנצח על מחלת לענות משכיל להימן האזרחי יהוה אלהי ישועתי יום צעקתי בלילה נגדך׃
1 Chroniques 24:24
בני עזיאל מיכה לבני מיכה שמור׃
1 Chroniques 25:20
לשלשה עשר שובאל בניו ואחיו שנים עשר׃
1 Chroniques 24:20
ולבני לוי הנותרים לבני עמרם שובאל לבני שובאל יחדיהו׃
1 Chroniques 25:22
לחמשה עשר לירמות בניו ואחיו שנים עשר׃
1 Chroniques 24:30
ובני מושי מחלי ועדר וירימות אלה בני הלוים לבית אבתיהם׃
1 Chroniques 25:28
לאחד ועשרים להותיר בניו ואחיו שנים עשר׃
1 Chroniques 25:30
לשלשה ועשרים למחזיאות בניו ואחיו שנים עשר׃