1 Chroniques 16:11
דרשו יהוה ועזו בקשו פניו תמיד׃
1 Chroniques 28:9
ואתה שלמה בני דע את אלהי אביך ועבדהו בלב שלם ובנפש חפצה כי כל לבבות דורש יהוה וכל יצר מחשבות מבין אם תדרשנו ימצא לך ואם תעזבנו יזניחך לעד׃
Deutéronome 4:29
ובקשתם משם את יהוה אלהיך ומצאת כי תדרשנו בכל לבבך ובכל נפשך׃
Deutéronome 32:46
ויאמר אלהם שימו לבבכם לכל הדברים אשר אנכי מעיד בכם היום אשר תצום את בניכם לשמר לעשות את כל דברי התורה הזאת׃
Deutéronome 32:47
כי לא דבר רק הוא מכם כי הוא חייכם ובדבר הזה תאריכו ימים על האדמה אשר אתם עברים את הירדן שמה לרשתה׃
Psaumes 27:4
אחת שאלתי מאת יהוה אותה אבקש שבתי בבית יהוה כל ימי חיי לחזות בנעם יהוה ולבקר בהיכלו׃
2 Chroniques 20:3
וירא ויתן יהושפט את פניו לדרוש ליהוה ויקרא צום על כל יהודה׃
Daniel 9:3
ואתנה את פני אל אדני האלהים לבקש תפלה ותחנונים בצום ושק ואפר׃
Aggée 1:5
ועתה כה אמר יהוה צבאות שימו לבבכם על דרכיכם׃
Actes 11:23
ויבא שמה וישמח כראתו את חסד האלהים ויזהר את כלם לדבקה באדון בלב נכון׃
1 Chroniques 22:16
לזהב לכסף ולנחשת ולברזל אין מספר קום ועשה ויהי יהוה עמך׃
Esaïe 60:1
קומי אורי כי בא אורך וכבוד יהוה עליך זרח׃
Actes 22:16
ועתה למה תתמהמה קום והטבל והתרחץ מחטאתיך בקראך בשמו׃
1 Rois 8:6
ויבאו הכהנים את ארון ברית יהוה אל מקומו אל דביר הבית אל קדש הקדשים אל תחת כנפי הכרובים׃
1 Rois 8:21
ואשם שם מקום לארון אשר שם ברית יהוה אשר כרת עם אבתינו בהוציאו אתם מארץ מצרים׃
2 Chroniques 5:7
ויביאו הכהנים את ארון ברית יהוה אל מקומו אל דביר הבית אל קדש הקדשים אל תחת כנפי הכרובים׃
2 Chroniques 6:11
ואשים שם את הארון אשר שם ברית יהוה אשר כרת עם בני ישראל׃
1 Chroniques 22:7
ויאמר דויד לשלמה בנו אני היה עם לבבי לבנות בית לשם יהוה אלהי׃
1 Rois 5:3
אתה ידעת את דוד אבי כי לא יכל לבנות בית לשם יהוה אלהיו מפני המלחמה אשר סבבהו עד תת יהוה אתם תחת כפות רגלו׃