1 Chroniques 22:16
לזהב לכסף ולנחשת ולברזל אין מספר קום ועשה ויהי יהוה עמך׃
1 Chroniques 28:20
ויאמר דויד לשלמה בנו חזק ואמץ ועשה אל תירא ואל תחת כי יהוה אלהים אלהי עמך לא ירפך ולא יעזבך עד לכלות כל מלאכת עבודת בית יהוה׃
Esaïe 26:12
יהוה תשפת שלום לנו כי גם כל מעשינו פעלת לנו׃
Matthieu 1:23
הנה העלמה הרה וילדת בן וקראו שמו עמנואל אשר פרושו האל עמנו׃
Matthieu 28:20
ולמדתם אתם לשמר את כל אשר צויתי אתכם והנה אנכי אתכם כל הימים עד קץ העולם אמן׃
Romains 15:33
ואלהי השלום עם כלכם אמן׃
2 Timothée 4:22
אדנינו ישוע המשיח יהי עם רוחך החסד עמכם אמן׃