Génèse 32:28
ויאמר לא יעקב יאמר עוד שמך כי אם ישראל כי שרית עם אלהים ועם אנשים ותוכל׃
Génèse 49:2
הקבצו ושמעו בני יעקב ושמעו אל ישראל אביכם׃
Génèse 29:32-35
32
ותהר לאה ותלד בן ותקרא שמו ראובן כי אמרה כי ראה יהוה בעניי כי עתה יאהבני אישי׃
33
ותהר עוד ותלד בן ותאמר כי שמע יהוה כי שנואה אנכי ויתן לי גם את זה ותקרא שמו שמעון׃
34
ותהר עוד ותלד בן ותאמר עתה הפעם ילוה אישי אלי כי ילדתי לו שלשה בנים על כן קרא שמו לוי׃
35
ותהר עוד ותלד בן ותאמר הפעם אודה את יהוה על כן קראה שמו יהודה ותעמד מלדת׃
Génèse 30:5-24
5
ותהר בלהה ותלד ליעקב בן׃
6
ותאמר רחל דנני אלהים וגם שמע בקלי ויתן לי בן על כן קראה שמו דן׃
7
ותהר עוד ותלד בלהה שפחת רחל בן שני ליעקב׃
8
ותאמר רחל נפתולי אלהים נפתלתי עם אחתי גם יכלתי ותקרא שמו נפתלי׃
9
ותרא לאה כי עמדה מלדת ותקח את זלפה שפחתה ותתן אתה ליעקב לאשה׃
10
ותלד זלפה שפחת לאה ליעקב בן׃
11
ותאמר לאה בגד ותקרא את שמו גד׃
12
ותלד זלפה שפחת לאה בן שני ליעקב׃
13
ותאמר לאה באשרי כי אשרוני בנות ותקרא את שמו אשר׃
14
וילך ראובן בימי קציר חטים וימצא דודאים בשדה ויבא אתם אל לאה אמו ותאמר רחל אל לאה תני נא לי מדודאי בנך׃
15
ותאמר לה המעט קחתך את אישי ולקחת גם את דודאי בני ותאמר רחל לכן ישכב עמך הלילה תחת דודאי בנך׃
16
ויבא יעקב מן השדה בערב ותצא לאה לקראתו ותאמר אלי תבוא כי שכר שכרתיך בדודאי בני וישכב עמה בלילה הוא׃
17
וישמע אלהים אל לאה ותהר ותלד ליעקב בן חמישי׃
18
ותאמר לאה נתן אלהים שכרי אשר נתתי שפחתי לאישי ותקרא שמו יששכר׃
19
ותהר עוד לאה ותלד בן ששי ליעקב׃
20
ותאמר לאה זבדני אלהים אתי זבד טוב הפעם יזבלני אישי כי ילדתי לו ששה בנים ותקרא את שמו זבלון׃
21
ואחר ילדה בת ותקרא את שמה דינה׃
22
ויזכר אלהים את רחל וישמע אליה אלהים ויפתח את רחמה׃
23
ותהר ותלד בן ותאמר אסף אלהים את חרפתי׃
24
ותקרא את שמו יוסף לאמר יסף יהוה לי בן אחר׃
Génèse 35:18
ויהי בצאת נפשה כי מתה ותקרא שמו בן אוני ואביו קרא לו בנימין׃
Génèse 35:22-26
22
ויהי בשכן ישראל בארץ ההוא וילך ראובן וישכב את בלהה פילגש אביו וישמע ישראל ויהיו בני יעקב שנים עשר׃
23
בני לאה בכור יעקב ראובן ושמעון ולוי ויהודה ויששכר וזבלון׃
24
בני רחל יוסף ובנימן׃
25
ובני בלהה שפחת רחל דן ונפתלי׃
26
ובני זלפה שפחת לאה גד ואשר אלה בני יעקב אשר ילד לו בפדן ארם׃
Génèse 46:8-27
8
ואלה שמות בני ישראל הבאים מצרימה יעקב ובניו בכר יעקב ראובן׃
9
ובני ראובן חנוך ופלוא וחצרון וכרמי׃
10
ובני שמעון ימואל וימין ואהד ויכין וצחר ושאול בן הכנענית׃
11
ובני לוי גרשון קהת ומררי׃
12
ובני יהודה ער ואונן ושלה ופרץ וזרח וימת ער ואונן בארץ כנען ויהיו בני פרץ חצרון וחמול׃
13
ובני יששכר תולע ופוה ויוב ושמרון׃
14
ובני זבולן סרד ואלון ויחלאל׃
15
אלה בני לאה אשר ילדה ליעקב בפדן ארם ואת דינה בתו כל נפש בניו ובנותיו שלשים ושלש׃
16
ובני גד צפיון וחגי שוני ואצבן ערי וארודי ואראלי׃
17
ובני אשר ימנה וישוה וישוי ובריעה ושרח אחתם ובני בריעה חבר ומלכיאל׃
18
אלה בני זלפה אשר נתן לבן ללאה בתו ותלד את אלה ליעקב שש עשרה נפש׃
19
בני רחל אשת יעקב יוסף ובנימן׃
20
ויולד ליוסף בארץ מצרים אשר ילדה לו אסנת בת פוטי פרע כהן אן את מנשה ואת אפרים׃
21
ובני בנימן בלע ובכר ואשבל גרא ונעמן אחי וראש מפים וחפים וארד׃
22
אלה בני רחל אשר ילד ליעקב כל נפש ארבעה עשר׃
23
ובני דן חשים׃
24
ובני נפתלי יחצאל וגוני ויצר ושלם׃
25
אלה בני בלהה אשר נתן לבן לרחל בתו ותלד את אלה ליעקב כל נפש שבעה׃
26
כל הנפש הבאה ליעקב מצרימה יצאי ירכו מלבד נשי בני יעקב כל נפש ששים ושש׃
27
ובני יוסף אשר ילד לו במצרים נפש שנים כל הנפש לבית יעקב הבאה מצרימה שבעים׃
Génèse 49:4-28
4
פחז כמים אל תותר כי עלית משכבי אביך אז חללת יצועי עלה׃
5
שמעון ולוי אחים כלי חמס מכרתיהם׃
6
בסדם אל תבא נפשי בקהלם אל תחד כבדי כי באפם הרגו איש וברצנם עקרו שור׃
7
ארור אפם כי עז ועברתם כי קשתה אחלקם ביעקב ואפיצם בישראל׃
8
יהודה אתה יודוך אחיך ידך בערף איביך ישתחוו לך בני אביך׃
9
גור אריה יהודה מטרף בני עלית כרע רבץ כאריה וכלביא מי יקימנו׃
10
לא יסור שבט מיהודה ומחקק מבין רגליו עד כי יבא שילה ולו יקהת עמים׃
11
אסרי לגפן עירה ולשרקה בני אתנו כבס ביין לבשו ובדם ענבים סותה׃
12
חכלילי עינים מיין ולבן שנים מחלב׃
13
זבולן לחוף ימים ישכן והוא לחוף אניות וירכתו על צידן׃
14
יששכר חמר גרם רבץ בין המשפתים׃
15
וירא מנחה כי טוב ואת הארץ כי נעמה ויט שכמו לסבל ויהי למס עבד׃
16
דן ידין עמו כאחד שבטי ישראל׃
17
יהי דן נחש עלי דרך שפיפן עלי ארח הנשך עקבי סוס ויפל רכבו אחור׃
18
לישועתך קויתי יהוה׃
19
גד גדוד יגודנו והוא יגד עקב׃
20
מאשר שמנה לחמו והוא יתן מעדני מלך׃
21
נפתלי אילה שלחה הנתן אמרי שפר׃
22
בן פרת יוסף בן פרת עלי עין בנות צעדה עלי שור׃
23
וימררהו ורבו וישטמהו בעלי חצים׃
24
ותשב באיתן קשתו ויפזו זרעי ידיו מידי אביר יעקב משם רעה אבן ישראל׃
25
מאל אביך ויעזרך ואת שדי ויברכך ברכת שמים מעל ברכת תהום רבצת תחת ברכת שדים ורחם׃
26
ברכת אביך גברו על ברכת הורי עד תאות גבעת עולם תהיין לראש יוסף ולקדקד נזיר אחיו׃
27
בנימין זאב יטרף בבקר יאכל עד ולערב יחלק שלל׃
28
כל אלה שבטי ישראל שנים עשר וזאת אשר דבר להם אביהם ויברך אותם איש אשר כברכתו ברך אתם׃
Exode 1:2-4
2
ראובן שמעון לוי ויהודה׃
3
יששכר זבולן ובנימן׃
4
דן ונפתלי גד ואשר׃
Nombres 1:5-15
5
ואלה שמות האנשים אשר יעמדו אתכם לראובן אליצור בן שדיאור׃
6
לשמעון שלמיאל בן צורישדי׃
7
ליהודה נחשון בן עמינדב׃
8
ליששכר נתנאל בן צוער׃
9
לזבולן אליאב בן חלן׃
10
לבני יוסף לאפרים אלישמע בן עמיהוד למנשה גמליאל בן פדהצור׃
11
לבנימן אבידן בן גדעני׃
12
לדן אחיעזר בן עמישדי׃
13
לאשר פגעיאל בן עכרן׃
14
לגד אליסף בן דעואל׃
15
לנפתלי אחירע בן עינן׃
Nombres 13:4-15
4
ואלה שמותם למטה ראובן שמוע בן זכור׃
5
למטה שמעון שפט בן חורי׃
6
למטה יהודה כלב בן יפנה׃
7
למטה יששכר יגאל בן יוסף׃
8
למטה אפרים הושע בן נון׃
9
למטה בנימן פלטי בן רפוא׃
10
למטה זבולן גדיאל בן סודי׃
11
למטה יוסף למטה מנשה גדי בן סוסי׃
12
למטה דן עמיאל בן גמלי׃
13
למטה אשר סתור בן מיכאל׃
14
למטה נפתלי נחבי בן ופסי׃
15
למטה גד גאואל בן מכי׃
Nombres 26:5-65
5
ראובן בכור ישראל בני ראובן חנוך משפחת החנכי לפלוא משפחת הפלאי׃
6
לחצרן משפחת החצרוני לכרמי משפחת הכרמי׃
7
אלה משפחת הראובני ויהיו פקדיהם שלשה וארבעים אלף ושבע מאות ושלשים׃
8
ובני פלוא אליאב׃
9
ובני אליאב נמואל ודתן ואבירם הוא דתן ואבירם קרואי העדה אשר הצו על משה ועל אהרן בעדת קרח בהצתם על יהוה׃
10
ותפתח הארץ את פיה ותבלע אתם ואת קרח במות העדה באכל האש את חמשים ומאתים איש ויהיו לנס׃
11
ובני קרח לא מתו׃
12
בני שמעון למשפחתם לנמואל משפחת הנמואלי לימין משפחת הימיני ליכין משפחת היכיני׃
13
לזרח משפחת הזרחי לשאול משפחת השאולי׃
14
אלה משפחת השמעני שנים ועשרים אלף ומאתים׃
15
בני גד למשפחתם לצפון משפחת הצפוני לחגי משפחת החגי לשוני משפחת השוני׃
16
לאזני משפחת האזני לערי משפחת הערי׃
17
לארוד משפחת הארודי לאראלי משפחת האראלי׃
18
אלה משפחת בני גד לפקדיהם ארבעים אלף וחמש מאות׃
19
בני יהודה ער ואונן וימת ער ואונן בארץ כנען׃
20
ויהיו בני יהודה למשפחתם לשלה משפחת השלני לפרץ משפחת הפרצי לזרח משפחת הזרחי׃
21
ויהיו בני פרץ לחצרן משפחת החצרני לחמול משפחת החמולי׃
22
אלה משפחת יהודה לפקדיהם ששה ושבעים אלף וחמש מאות׃
23
בני יששכר למשפחתם תולע משפחת התולעי לפוה משפחת הפוני׃
24
לישוב משפחת הישובי לשמרן משפחת השמרני׃
25
אלה משפחת יששכר לפקדיהם ארבעה וששים אלף ושלש מאות׃
26
בני זבולן למשפחתם לסרד משפחת הסרדי לאלון משפחת האלני ליחלאל משפחת היחלאלי׃
27
אלה משפחת הזבולני לפקדיהם ששים אלף וחמש מאות׃
28
בני יוסף למשפחתם מנשה ואפרים׃
29
בני מנשה למכיר משפחת המכירי ומכיר הוליד את גלעד לגלעד משפחת הגלעדי׃
30
אלה בני גלעד איעזר משפחת האיעזרי לחלק משפחת החלקי׃
31
ואשריאל משפחת האשראלי ושכם משפחת השכמי׃
32
ושמידע משפחת השמידעי וחפר משפחת החפרי׃
33
וצלפחד בן חפר לא היו לו בנים כי אם בנות ושם בנות צלפחד מחלה ונעה חגלה מלכה ותרצה׃
34
אלה משפחת מנשה ופקדיהם שנים וחמשים אלף ושבע מאות׃
35
אלה בני אפרים למשפחתם לשותלח משפחת השתלחי לבכר משפחת הבכרי לתחן משפחת התחני׃
36
ואלה בני שותלח לערן משפחת הערני׃
37
אלה משפחת בני אפרים לפקדיהם שנים ושלשים אלף וחמש מאות אלה בני יוסף למשפחתם׃
38
בני בנימן למשפחתם לבלע משפחת הבלעי לאשבל משפחת האשבלי לאחירם משפחת האחירמי׃
39
לשפופם משפחת השופמי לחופם משפחת החופמי׃
40
ויהיו בני בלע ארד ונעמן משפחת הארדי לנעמן משפחת הנעמי׃
41
אלה בני בנימן למשפחתם ופקדיהם חמשה וארבעים אלף ושש מאות׃
42
אלה בני דן למשפחתם לשוחם משפחת השוחמי אלה משפחת דן למשפחתם׃
43
כל משפחת השוחמי לפקדיהם ארבעה וששים אלף וארבע מאות׃
44
בני אשר למשפחתם לימנה משפחת הימנה לישוי משפחת הישוי לבריעה משפחת הבריעי׃
45
לבני בריעה לחבר משפחת החברי למלכיאל משפחת המלכיאלי׃
46
ושם בת אשר שרח׃
47
אלה משפחת בני אשר לפקדיהם שלשה וחמשים אלף וארבע מאות׃
48
בני נפתלי למשפחתם ליחצאל משפחת היחצאלי לגוני משפחת הגוני׃
49
ליצר משפחת היצרי לשלם משפחת השלמי׃
50
אלה משפחת נפתלי למשפחתם ופקדיהם חמשה וארבעים אלף וארבע מאות׃
51
אלה פקודי בני ישראל שש מאות אלף ואלף שבע מאות ושלשים׃
52
וידבר יהוה אל משה לאמר׃
53
לאלה תחלק הארץ בנחלה במספר שמות׃
54
לרב תרבה נחלתו ולמעט תמעיט נחלתו איש לפי פקדיו יתן נחלתו׃
55
אך בגורל יחלק את הארץ לשמות מטות אבתם ינחלו׃
56
על פי הגורל תחלק נחלתו בין רב למעט׃
57
ואלה פקודי הלוי למשפחתם לגרשון משפחת הגרשני לקהת משפחת הקהתי למררי משפחת המררי׃
58
אלה משפחת לוי משפחת הלבני משפחת החברני משפחת המחלי משפחת המושי משפחת הקרחי וקהת הולד את עמרם׃
59
ושם אשת עמרם יוכבד בת לוי אשר ילדה אתה ללוי במצרים ותלד לעמרם את אהרן ואת משה ואת מרים אחתם׃
60
ויולד לאהרן את נדב ואת אביהוא את אלעזר ואת איתמר׃
61
וימת נדב ואביהוא בהקריבם אש זרה לפני יהוה׃
62
ויהיו פקדיהם שלשה ועשרים אלף כל זכר מבן חדש ומעלה כי לא התפקדו בתוך בני ישראל כי לא נתן להם נחלה בתוך בני ישראל׃
63
אלה פקודי משה ואלעזר הכהן אשר פקדו את בני ישראל בערבת מואב על ירדן ירחו׃
64
ובאלה לא היה איש מפקודי משה ואהרן הכהן אשר פקדו את בני ישראל במדבר סיני׃
65
כי אמר יהוה להם מות ימתו במדבר ולא נותר מהם איש כי אם כלב בן יפנה ויהושע בן נון׃
Apocalypse 7:5-8
5
לשבט יהודה חתומים שנים עשר אלף לשבט ראובן חתומים שנים עשר אלף לשבט גד חתומים שנים עשר אלף׃
6
לשבט אשר חתומים שנים עשר אלף לשבט נפתלי חתומים שנים עשר אלף לשבט מנשה חתומים שנים עשר אלף׃
7
לשבט שמעון חתומים שנים עשר אלף לשבט לוי חתומים שנים עשר אלף לשבט יששכר חתומים שנים עשר אלף׃
8
לשבט זבלון חתומים שנים עשר אלף לשבט יוסף חתומים שנים עשר אלף לשבט בנימן חתומים שנים עשר אלף׃